بررسی رابطه بین نقدینگی تجهیز منابع وجوه و خطر‌پذیری درصنعت بانکداری ایران: شواهدی از بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین اسلامی مفیدآبادی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ حمید ابوطالبی

دوره 9، زمستان ، فروردین 1403، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22034/jifb.2024.406651.1498

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نقدینگی، تجهیز منابع وجوه و خطرپذیری در صنعت بانکداری ایران می‌باشد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه،‌ شامل بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و قلمرو زمانی تحقیق از سال 1389 تا سال 1398 است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده که برای انجام فرضیه‌های پژوهش از روش تجزیه ‌و تحلیل همبستگی و رگرسیون چند ...  بیشتر

تحلیل استراتژیک بحران نظام بانکی ایران: رویکرد نظریه بازی‌ها

حسین سیلسپور؛ محمدجواد محقق نیا؛ شیما احمدی

دوره 9، زمستان ، فروردین 1403، صفحه 30-56

https://doi.org/10.22034/jifb.2024.441921.1555

چکیده
  یکی از چالش‌های کلیدی که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد بحران بانکی است. این موضوع تأثیر مستقیمی بر پایداری مالی و اعتباری بانک‌ها و همچنین اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی‌ها و مدل گراف به تحلیل دقیق تعاملات میان بازیگران مختلف نظام بانکی ایران می‌پردازد و به ترسیم تعاملات و ...  بیشتر

چالش‌های احراز هویت دربانکداری ‌الکترونیکی با تاکید برخطرپول‌شویی

صدیقه هجینی نژاد؛ کوروش جعفرپور

دوره 9، زمستان ، فروردین 1403، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22034/jifb.2024.431450.1545

چکیده
  اجرای بانکداری الکترونیکی علی‌رغم مزایای فراوان، با چالش‌های زیادی روبروست. در این مقاله چگونگی تحقق قرارداد، احرازهویت، امضای الکترونیکی و قابلیت استناد امضا به‌عنوان داده پیام از یک طرف و مخاطرات جعل هویت و تسهیل پول‌شویی از طرف دیگر با مطالعه مقررات داخلی و بین المللی و روش تحلیلی، توصیفی بررسی شده است. نتیجه‌ این بررسی نشان ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی یکپارچه بانکداری همه‌کاناله (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)

محمد رضائی؛ محمد ربیع زاده

دوره 9، زمستان ، فروردین 1403، صفحه 81-118

https://doi.org/10.22034/jifb.2024.442112.1559

چکیده
  با توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال، بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی به مشتریان از کانال‌های متعدد و مختلف استفاده می‌کنند. تعدد و چندگانگی کانال‌های ارتباطی و توزیعی، با اینکه دسترسی مشتریان به خدمات بانکی را تسریع و تسهیل می‌کند اما منجر می‌شود که مشتریان در کانال‌های مختلف، هویت‌های مختلف و چندگانه داشته و بانک‌ها در تجمیع ...  بیشتر

بررسی تأثیر فساد مالی، آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات بر سودآوری و ثبات مالی بانک‌ها

محمد محمدی؛ حسن همتی؛ بنفشه ملانوروزی

دوره 9، زمستان ، فروردین 1403، صفحه 119-150

https://doi.org/10.22034/jifb.2024.436645.1550

چکیده
  سهام‌داران و سرمایه‌گذاران نسبت به مسئله فساد مالی حساسیت‌های خاصی از خودشان بروز می‌دهند. آن‌ها حاضرند با انجام سرمایه‌گذاری و یا عدم سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها میزان فساد مالی مدیران را تحت‌تأثیر قرار دهند. اگر سودآوری بانک همراه باثبات مالی در بازه‌های زمانی بلندمدت باشد، به‌همان نسبت می‌توان انتظار داشت فساد مالی در ...  بیشتر

نقش کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک حسابرسی بر ارتباط میان اعتماد اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام بانک‌ها

علی قاسمی؛ امیر احسان چابک؛ احمد نوروززادگان؛ محسن حمیدیان

دوره 9، زمستان ، فروردین 1403، صفحه 151-172

https://doi.org/10.22034/jifb.2024.433789.1547

چکیده
  مطالعه حاضر بر پایه بررسی نقش کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک حسابرسی در تعدیل ارتباط میان اعتماد اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام بانک‌ها بنا نهاده شده است. ‌در این مسیر و به‌منظور پاسخ‌گویی به سوالات طرح شده و حصول اهداف پژوهش‌، اطلاعات مالی 11 بانک برای یک دوره ده‌ساله ‌از ابتدای سال 1392 تا پایان سال‌ 1401 استخراج، ‌متغیرهای پژوهش محاسبه ...  بیشتر