نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

2 عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

3 کارشناسی ارشد،گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نقدینگی، تجهیز منابع وجوه و خطرپذیری در صنعت بانکداری ایران می‌باشد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه،‌ شامل بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و قلمرو زمانی تحقیق از سال 1389 تا سال 1398 است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده که برای انجام فرضیه‌های پژوهش از روش تجزیه ‌و تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره و نرم‌افزار اقتصادسنجی ایویوز استفاده شده است. به‌طور کلی، نتایج آزمون مدل رگرسیونی اول نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نسبت وام، نسبت حقوق صاحبان سهام و نسبت سپرده به کل دارایی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر قدرت خلق نقدینگی تأثیر معناداری دارند. نتایج آزمون مدل رگرسیونی دوم نیز نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نسبت سپرده به کل دارایی و حاشیه سود بانکی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر نسبت دارایی موزون به خطر بانک تأثیر معناداری دارند. نتایج آزمون مدل رگرسیونی سوم نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نسبت وام ، نسبت حقوق صاحبان سهام و نسبت سپرده به کل دارایی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر خطر کلی بانک تأثیر معناداری دارند. نتایج آزمون مدل رگرسیونی چهارم پژوهش به‌دلیل عدم امکان بررسی و برآورد تجربی، با توجه به اینکه داده‌های گردآوری شده در دوره زمانی انتخاب شده وجود نداشت، نتایجی هم برای آن ارایه نشده است. نتایج آزمون مدل رگرسیونی پنجم نیز نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و عملیات بازار بین بانکی و نسبت سپرده به کل دارایی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر انحراف معیار بازده سهام تأثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between liquidity, funds resources, and risk-taking in Iran's banking industry: Evidence from banks admitted to the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hossein Eslami Mofid Abadi 1
  • Siavash Golzarianpour 2
  • Hamid Aboutalebi 3

1 Department of Accounting and Management, Shahryar Branch, Islamic Azad University, Shahryar, Iran,

2 Faculty Member, Iran Banking Institute

3 Master's degree, accounting department, of Iran Banking Institute , Tehran, Iran

چکیده [English]

The main aim of the present study was to investigate the relationship between liquidity, funds resources, and risk-taking in Iran's banking industry with evidence from banks admitted to the Tehran Stock Exchange. The statistical population studied in this research included banks admitted to the Tehran Stock Exchange from 2010 to 2019, selected and tested using systematic sampling. The statistical sample of the research consisted of 24 banks. The research method was one of survey descriptive. As such, correlation analysis method and multivariate regression model were used to test the hypotheses and estimate the model. Also, Excel and SPSS software were used for the tests related to the research hypotheses and EViews was used for the estimation calculations of the current research models. In general, the results of the first regression model test showed that apart from the variables of loan-to-total-asset ratio, equity-to-total-asset ratio, and deposit-to-total-asset ratio, other independent variables of the model have a significant effect on liquidity creation power. The results of the second regression model test revealed that apart from the variables of deposit-to-total-asset ratio and bank profit margin, other independent variables of the model have a significant effect on the bank's risk-weighted asset ratio. The results of the third regression model test showed that apart from the variables of loan-to-total-asset ratio, equity-to-total-asset ratio and deposit-to-total-asset ratio, other independent variables of the model have a significant effect on the bank's overall risk. The test results of the fourth regression model of the research were not available due to the impossibility of empirical investigation and estimation according to the data collected in the selected time period, and no results have been presented for it. The results of the fifth regression model test also indicated that apart from the variables of GDP growth rate and interbank market operations and the ratio of deposit-to-total assets, other independent variables of the model have a significant effect on the standard deviation of stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Funding liquidity
  • deposits
  • bank risk
  • capital buffer
  • bank size