نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی پرندک -انجمن حسابداری ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد‌ پرندک،

3 گروه حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی ؛پرندک

چکیده

سهام‌داران و سرمایه‌گذاران نسبت به مسئله فساد مالی حساسیت‌های خاصی از خودشان بروز می‌دهند. آن‌ها حاضرند با انجام سرمایه‌گذاری و یا عدم سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها میزان فساد مالی مدیران را تحت‌تأثیر قرار دهند. اگر سودآوری بانک همراه باثبات مالی در بازه‌های زمانی بلندمدت باشد، به‌همان نسبت می‌توان انتظار داشت فساد مالی در این بانک‌ها در حد کم بوده و با توجه به معیارهای مربوط به آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات به‌طور کامل در این بانک‌ها نهادینه شده‌ باشند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر فساد مالی، آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات بر سودآوری و ثبات مالی بانک‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی-  علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) طی دوره زمانی 1395 تا 1400 است. نتایج تحقیق نشان داد که فساد مالی بر سودآوری بانک‌ها تأثیر منفی و معکوس و آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات بر سودآوری بانک‌ها تأثیر مثبت و مستقیمی می‌گذارد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که فساد مالی بر ثبات مالی بانک‌ها تأثیر منفی و معکوس و آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات بر ثبات مالی بانک‌ها تأثیر مثبت و مستقیمی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of financial corruption, economic freedom, laws and regulations, and transparency of information on the profitability and financial stability of banks

نویسندگان [English]

  • mohamad mohamadi 1
  • Hasan Hemmati 2
  • banfshe mula nourozi 3

1 عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی پرندک -انجمن حسابداری ایران

2 Assistant Professor, Accounting Department, Parandak Unit

3 گروه حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی ؛پرندک

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the impact of financial corruption, economic freedom, laws and regulations, and transparency of information on the profitability and financial stability of banks. This research is a library and analytical-causal study and is based on panel data analysis. In this research, the financial information of 109 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period of 2016 to 2021 has been examined. The results of the research in connection with the confirmation of the first hypothesis of the research showed that financial corruption has a negative and inverse effect on the profitability of banks. Further, the results of the research in connection with the confirmation of the second hypothesis of the research showed that economic freedom has a positive and direct effect on the profitability of banks. Also, the results of the research in connection with the confirmation of the third hypothesis of the research indicated that laws and regulations have a positive and direct effect on the profitability of banks. Further, the results of the research in connection with the confirmation of the fourth hypothesis of the research showed that the transparency of information has a positive and direct effect on the profitability of banks. Also, the results of the research in connection with the confirmation of the fifth hypothesis of the research indicated that financial corruption has a negative and inverse effect on the financial stability of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial corruption
  • economic freedom
  • laws and regulations؛ Transparency information؛ profitability؛ Financial stability of banks and panel data