نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی تاکستان، قزوین، ایران .

2 گروه حسابداری، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد‌، ایران

4 گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مطالعه حاضر بر پایه بررسی نقش کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک حسابرسی در تعدیل ارتباط میان اعتماد اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام بانک‌ها بنا نهاده شده است. ‌در این مسیر و به‌منظور پاسخ‌گویی به سوالات طرح شده و حصول اهداف پژوهش‌، اطلاعات مالی 11 بانک برای یک دوره ده‌ساله ‌از ابتدای سال 1392 تا پایان سال‌ 1401 استخراج، ‌متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون‌های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-  همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس‏رویدادی است. یافته‌ها بیان داشت بین اعتماد اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. بین کیفیت اطلاعات حسابداری و خطر سقوط قیمت سهام، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. بین ریسک اطلاعات حسابرسی و خطر سقوط قیمت سهام، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، کیفیت اطلاعات حسابداری، تعدیل‌کننده ارتباط اعتماد اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام نبوده و ریسک اطلاعات حسابرسی، تعدیل‌کننده ارتباط اعتماد اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Accounting Information Quality and Audit Risk on the Relationship between Social trust and Stock Price Crash Risk of Banks

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemi 1
  • Amir Ehsan Chabok 2
  • Ahmad Noruzzadegan 3
  • Mohsen hamidian 4

1 Department of Accounting, Takestan Institute of Higher Education, Qazvin, Iran.

2 Department of Accounting, Hashtgerd Branch, Islamic Azad University, Hashtgerd, Iran.

3 Department of Accounting, Hashtgerd Branch, Islamic Azad University, Hashtgerd, Iran

4 Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The present study is based on investigating the role of accounting information quality and audit risk in adjusting the relationship between social trust and the risk of falling stock prices of banks. To this aim and in order to answer the proposed questions, the researchers extracted the financial information of 11 banks for a ten-year period from 2013 to 2022, analyzed the variables of the research, and performed the necessary statistical tests. The present research method is descriptive-correlational and its design is experimental, using a post-event approach. The findings indicated that there is a negative and significant relationship between social trust and the risk of falling stock prices. There is a negative and significant relationship between the quality of accounting information and the risk of falling stock prices. Moreover, there is a positive and significant relationship between the risk of audit information and the risk of falling stock prices. Furthermore, the quality of accounting information does not moderate the relationship between social trust and the risk of falling stock prices; the risk of audit information does not moderate the relationship between social trust and the risk of falling stock prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Information Quality
  • Audit Risk
  • Social Trust
  • Stock Price Crash Risk