نام داور سمت / سازمان
دکتر مریم ابراهیمی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دکتر سید یوسف احدی سرکانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر اعظم احمدیان استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد بانک مرکزی ج.ا.ا
دکتر محمد امیدی‌نژاد عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
محمدهاشم بت‌شکن
دکتر علیرضا بحیرایی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
دکتر رضا بوستانی کارشناس بانک مرکزی ج.ا.ا
دکتر محمدتقی تقوی‌فرد عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر پویا جبل عاملی کارشناس بانک مرکزی ج.ا.ا
دکتر رضا حبیبی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
هادی حیدری پژوهشکده پولی بانکی
دکتر محسن خوش طینت عضو هیات علمی دانشگاه خاتم
معصومه دشتی پور مشاور و مدرس
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر کاظم دوست‌حسینی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی رستگار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
دکتر سید محمد رکن‌الساداتی عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر حسن رنگریز عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
مهرداد سپه‌وند مدیر گروه، گروه پژوهشی بانکداری، پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی ایران
دکتر رسول سجاد مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی ج.ا.ا
دکتر داود سوری رئیس آکادمی سامان
دکتر مهشید شاهچرا استادیار گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر احمد شعبانی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر الدار صداقت‌پرست عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دکتر حسین صدقی معاون اداره- بانک مرکزی ج.ا.ا
دکتر ایمان عابدینی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دکتر سید محمد علوی عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر فرهاد علی‌نژاد مهربانی کارشناس بانک مرکزی ج.ا.ا
سید فخرالدین فخرحسینی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تنکابن
دکتر سارا فخریان رئیس اداره اعتبارات خرد و متوسط بانک آینده
حجت اله فرزانی کارشناس بانک مرکزی ج.ا.ا
دکتر مریم قره‌داغی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دکتر وهاب قلیچ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر سید حسن قوامی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسین کثیری کارشناس ارشد بانکی
اکبر کشاورزیان عضو هیات مدیره پست بانک ایران
دکتر جواد کلهر مدرس و کارشناس حقوقی
حسن کوهی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دکتر سیاوش گلزاریان پور عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دکتر حسن گلمرادی عضو هیات علمی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دکتر مجتبی مالکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی
دکتر علیرضا مسعودی کارشناس حقوق بانکی
دکتر سید عباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر اسماعیل میرزایی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
محمد نادعلی مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی ج.ا.ا
دکتر کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر حسین نصیری دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابراهیم نصیری‌فر کارشناس بانک مرکزی ج.ا.ا
دکتر رافیک نظریان عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دکتر پیمان نوری عضو شورای پول و اعتبار
کامبیز هژبرکیانی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد ولیمقدم زنجانی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران