1. ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک‌های بانکی: شواهدی از بانک‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن گلمرادی؛ زریر نگین تاجی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ پرنده نیری

دوره 6، شماره 14 ، آبان 1399، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.239336.1203

چکیده
  رقابت‌، یکی از موضوع‌هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی‌، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‎دهد این مهم‌، دلیلی بر ضرورت اندازه‏گیری ریسک‏های بانکی با در نظر گرفتن ...  بیشتر

2. بررسی آثار کلان ادغام بانک‌ها در نظام بانکی ایران

مرضیه پیراحمدی

دوره 6، شماره 14 ، آبان 1399، صفحه 33-62

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.266498.1229

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی آثار کلان فرایند ادغام بانک‌هاست. از میان متغیرهایی که  پیامدهای کلان این تصمیم را نشان می‎دهند، سه متغیر درجه رقابت میان بانک‌ها، میزان ذخایر بهینه نگهداری شده در بانک‌ها و ریسک نقدینگی در دو سطح بانک و کل نظام بانکی انتخاب‌ شده است. به‌منظور بیان این آثار، ابتدا ادبیات نظری این ساختار معرفی و جنبه‌های ...  بیشتر

3. رفتار زمان متغیر ریسک‌ اعتباری بهینه بانک

رضا حبیبی؛ محمدعلی رستگار؛ نسترن تقی زاده

دوره 6، شماره 14 ، آبان 1399، صفحه 63-80

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.261262.1221

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر وضعیت ریسک‌های اعتباری تحقق‌یافته و بهینه بانک‌های پذیرفته‌شده، در بورس اوراق بهادار تهران در فصل‏های مختلف‌ و در شرایط زمانی متفاوت‌، طی دوره‌های زمانی 1384 تا 1396‌، بررسی شده است. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد‌، ریسک اعتباری بهینه محاسبه‌شده تابعی از زمان است‌ و باید متناسب با زمان بررسی‎شده، سطحی ...  بیشتر

4. ارزیابی و اولویت‎بندی عوامل ریسک عملیاتی خدمات بانکی با به‎کارگیری روش بهترین ـ بدترین سلسله‎مراتبی و رویکرد تحلیل عاملی تأییدی

جهانیار بامدادصوفی؛ مقصود امیری؛ ثریا بیرامی

دوره 6، شماره 14 ، آبان 1399، صفحه 81-108

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.289116.1275

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی، ارزیابی و اولویت‎بندی عوامل تأثیرگذار بر ظهور ریسک‌های عملیاتی اجرا شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، ابتدا بر اساس مرور سیستماتیک، ادبیات مدل چهاربُعدی کمیتۀ بال سوئیس با مؤلفه‌ها و شاخص‎های تأییدشدۀ بانک مرکزی، به‎عنوان چارچوب مفهومی اولیه تحقیق برگزیده شد، سپس با اعمال تحلیل عاملی تأییدی ...  بیشتر

5. تأثیر استقلال بانک مرکزی ایران بر توزیع درآمد، ثبات مالی و بیکاری

میثم کاویانی؛ فاطمه دستیار

دوره 6، شماره 14 ، آبان 1399، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.273247.1247

چکیده
  یکی از راه‌هایی که اقتصاددانان سراسر دنیا برای کاهش نابرابری در اقتصاد، ثبات مالی و کاهش بیکاری مناسب می‎دانند، استقلال بانک مرکزی (CBI) است. استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی باید بتواند سیاست‎های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و بر اساس اهداف و مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ...  بیشتر

6. واکنش ریسک‎پذیری صنعت بانکداری در نظام اقتصادی به مقررات‌گذاری احتیاطی بر سرمایه با تأکید بر نقش کارایی سرمایه‎گذاری مبتنی بر نظریه سپر سرمایه

وحید بخردی نسب

دوره 6، شماره 14 ، آبان 1399، صفحه 133-160

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.284771.1269

چکیده
  از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی مؤثر، چارچوب مقرراتی آن به شمار می‎رود، به‎گونه‎ای که انجام مسئولیت‎های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان‎پذیر نیست. هدف اصلی این تحقیق، ارتباط بین مقررات‌گذاری احتیاطی بر سرمایه و ریسک‎پذیری بانک‎ها با نقش تعدیلگری کارایی سرمایه‎گذاری است. جامعه آماری، ...  بیشتر