نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

2 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی، ارزیابی و اولویت‎بندی عوامل تأثیرگذار بر ظهور ریسک‌های عملیاتی اجرا شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، ابتدا بر اساس مرور سیستماتیک، ادبیات مدل چهاربُعدی کمیتۀ بال سوئیس با مؤلفه‌ها و شاخص‎های تأییدشدۀ بانک مرکزی، به‎عنوان چارچوب مفهومی اولیه تحقیق برگزیده شد، سپس با اعمال تحلیل عاملی تأییدی روی پاسخ‌های ارائه شدۀ 54 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شعب بانک صادرات شهر گنبد کاووس به پرسش‎نامۀ محقق ساخته، به دسته‎بندی و تأیید شاخص‎های مدل اقدام شد. در گام بعدی، به‎دلیل ازدیاد تعداد شاخص‎ها و ناتوانی ذهنی در مقایسه‎های زوجی آنها، تصمیم بر این شد که با استفاده از روش بهترین ـ بدترین سلسله‎مراتبی، بر پایۀ نظر ده نفر از خبرگان و مدیران ستادی بانک صادرات، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‎های مدل اولویت‎بندی شود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که عامل نیروی ‌انسانی، مهم‎ترین معیار در بروز ریسک عملیاتی است و اهمیت شایان توجهی دارد. پس از آن، سه عامل فرایندها و رویه‌های سازمانی، تکنولوژی و سیستم‌ها و عوامل خارجی، به‎ترتیب در رده‎های بعدی ظهور ریسک‎های عملیاتی گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing and Prioritizing Banking Operational Risk Factors Using the Best-Worst Approach and Confirmatory Factor Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • jahanyar bamdadsoofi 1
  • Maghsoud Amiri 2
  • soraya birami 2

1 Department of Industrial Management , Faculty of management and accouting, Allameh Tabataba'i University, Tehran

2 Department of Industrial Management, Faculty of management and accouting, Allameh Tabataba'i University, Tehran

چکیده [English]

survival, growth and strengthening of strategic position is one of the most important challenges in the banking industry. Risk management is one of the most important ways for banks to do this. Operational risk, which is in the category of the most important banking risks, so that banks' tendency to deal with operational risk has shifted to the extent that they identify and assess operational risk in terms of risk management requirements.
The aim of this study is defined to evaluate and prioritize the factors influencing the occurrence of operational risk. In order to achieve the research objectives, First, based on a systematic review of the literature, the four-dimensional model of the Swiss Wing Committee was selected as the initial conceptual framework of the research, then by applying confirmatory factor analysis on The answers provided by 54 managers and senior experts of Gonbad Kavous Saderat Bank branches to the researcher-made questionnaire were categorized and the model indicators were approved. In the next phase of the research, was decided to use the best-worst hierarchical method based on the opinions of ten experts and staff managers of Bank Saderat, dimensions, components and indicators.
The research findings indicate that attention to the human resource factor is important as the most important criterion in the occurrence of operational risk, followed by organizational processes and procedures, technology and systems and external factors that are involved in the occurrence of this risk, respectively. They are important. Banks' attention to prioritized factors can help control operational risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking operational risk
  • Best- Worst Hierarchical Method
  • Prioritization of operational risks