نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی موسسه اموزش عالی ایندگان تنکابن

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از راه‌هایی که اقتصاددانان سراسر دنیا برای کاهش نابرابری در اقتصاد، ثبات مالی و کاهش بیکاری مناسب می‎دانند، استقلال بانک مرکزی (CBI) است. استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی باید بتواند سیاست‎های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و بر اساس اهداف و مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر توزیع درآمد، ثبات مالی و بیکاری در کشورمان پرداخته است. برای دستیابی به هدف یاد شده، از اطلاعات اقتصادی طی دوره زمانی 40 ساله استفاده شده است. داده‎ها با استفاده از اﻟﮕﻮی ﺧﻮدﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ (ARDL) تجزیه‎وتحلیل شده است. نتایج نشان می‎دهد که در دوره کوتاه‎مدت و بلندمدت، استقلال بانک مرکزی بر نابرابری درآمد و در دوره کوتاه‎مدت، بر ‎ثبات مالی اثر مثبت و معناداری می‎گذارد و در دوره کوتاه‎مدت و بلندمدت، بر بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Central Bank Independence of IRAN on Income distribution, Financial Stability and Unemployment

نویسندگان [English]

  • meysam kaviani 1
  • Fatemeh dastyar 2

1 Islamic azad university

2 Ph. D. Student, Economics Department, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

چکیده [English]

One of the ways that economists around the world find appropriate ways to reduce inequality in the economy, financial stability and reduce unemployment is the Central Bank Independence (CBI). The independence of the central bank means that the central bank must be able to formulate and implement monetary and credit policies based on economic goals and interests, without any political pressure. The present study examines the effect of central bank independence on income distribution, financial stability and unemployment in our country. To achieve the above goal, economic information has been used over a period of 40 years (1352 to 1391). The method of data analysis is using ARDL and ARDL, which show that in the short and long term, central bank independence has an effect on income inequality and in the short run, it has an effect on financial stability and It has had a positive and significant effect on unemployment in the short and long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • independence
  • income distribution
  • financial stability
  • unemployment