نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش بانکداری ایران

2 استادیار شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

4 کارشناس ارشد

چکیده

رقابت‌، یکی از موضوع‌هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی‌، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‎دهد این مهم‌، دلیلی بر ضرورت اندازه‏گیری ریسک‏های بانکی با در نظر گرفتن رقابت بین آنها است. در این پژوهش، برای بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس‌، ارتباط رقابت بانکی با انواع ریسک‏های مهم بانکی بررسی شده است. ریسک‌های مدنظر ریسک‏های نکول، دارایی، بازار، سرمایه و نقدینگی هستند که به‌عنوان متغیر وابسته‌، ارتباط آنها با شاخص رقابت (هرفیندال) سنجیده شده است. بر اساس نتایج، رقابت بانکی‌، ارتباط منفی و معنا‏داری با ریسک دارایی و ارتباط مثبت و معنا‏داری با ریسک بازار و ریسک سرمایه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Competition in the Banking Industry and Types of Banking Risks: Evidence from Banks Accepted in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • HESAN GOLMORADI 1
  • zarir negintaji 2
  • Siavash Golzarianpour 3
  • parandeh nayeri 4

1 Assistant prof., Iran Banking Institute central bank of Iran, Tehran, Iran.

2 sbu

3 Faculty Member, Iran Banking Institute

4 M.A IN BANKING

چکیده [English]

Competition is one of the issues that economists always refer to as a solution for economic growth and optimal use of economic resources. Increasing competition and efficiency in the banking market can increase the quality and variety of banking services as well as reduce transaction costs. This is an important reason for the need to measure banking risks by considering the competition between them. In this study, for banks listed on the stock exchange, the relationship between banking competition and various types of important banking risks has been investigated. The risks in question are default risk, assets, market, capital and liquidity, which are measured as a dependent variable of their relationship with the competition index (Herfindal). The results show that banking competition has a negative and significant relationship with asset risk and a positive and significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Default Risk
  • Asset Risk
  • Market Risk
  • Capital Risk
  • Liquidity Risk and Herfindal Harrisman Index