نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

با اعمال تحریم ‎های گسترده بانکی از سال 2011، اثربخشی روش‎ های پیشین دچار مشکل شد. در این تحقیق با ایجاد پرسش‌ نامه، نظرهای جمعی از مدیران سابق بانک‎ های ایران در خصوص مقایسه روش‎ های متعارف پرداخت بین‎ المللی بانکی از دیدگاه شش شاخص بیان‌ شده جمع ‎آوری و با روش AHP تحلیل شده است. برای سنجش روایی و پایایی پرسش‌ نامه‎ ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که در توزیع نخست پرسش‌ نامه عدد آلفای کرونباخ 7/0 بوده و با توزیع مجدد  آلفای کرونباخ 73/0 به دست آمد که نشانگر پایایی مدل، مناسب بودن سؤالات پرسش‌نامه و همبستگی پایین آنها با یکدیگر است. بر اساس نتایج مدل با توجه به استانداردهای بین‎ المللی و بومی، نظام پرداخت بین ‎المللی ایران باید با اولویت‌ بندی روش‎های حساب باز، حواله، برات ساده، اعتبارات اسنادی، حواله با ضمانت‎ نامه بانکی و برات وصولی اسنادی طراحی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of Iran’s International Bank Payment Methods by Analytical Hierarchy Process (AHP) Approach

نویسندگان [English]

  • Hamed Farahmand Moein 1
  • Mohammad Ebrahim Samavi 2
  • Emad Koosha 3

1 PhD Student in Economic Sciences, Payame noor University, Tehran, Iran

2 PhD Student in Financial engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 PhD Student in Financial engineering, Islamic Azad University, Ghazvin Branch, Ghazvin, Iran

چکیده [English]

Since the start of the massive banking sanctions in 2011, the effectiveness of the previous methods has become difficult. In this research by creating a questionnaire, views of former directors of Iran's banks on comparing conventional methods of international bank payment have been collected from the perspective of six indicators and analyzed by AHP method. To assess the validity and reliability of the questionnaires, the Cronbach's alpha test is used. In the first distribution of the questionnaire, Cronbach's alpha was 0.7 and by redistributing Cronbach's alpha was 0.73, indicating the reliability of the model, the suitability of the questionnaire questions and their low correlation with each other. The results of the model show that according to international and indigenous standards, the international payment system of Iran should prioritize the methods including open account, advance payment, clean draft, letter of credit, bank guarantee transfer and documentary collection, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • payment methods
  • International and Indigenous Standards
  • AHP