هدف فصل‌نامه تولید، اشاعه و معرفی یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های علمی در حوزه بانکی و مالی مبتنی بر شناسایی رویکردها، الگوها، روش‌ها، تجربیات و نوآوری‌ها از بعد نظری، کاربردی در سطح کشور و یا تحقیقات بین‌المللی می‌باشد.