فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی وابسته به موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، براساس مجوز شماره 94/10280 مورخ دوازده مرداد 1394 هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می­‌شود.

 فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی به­‌صورت متن باز منتشر می‌شود و از طریق سامانه رسمی فصل‌نامه در دسترس عموم قرار دارد. تمامی حقوق مقالات متعلق به نویسندگان است که پس از داوری توسط ارکان فصل‌نامه و  پذیرش، بر روی وبگاه برای دانلود قرار داده می‌شود. 

حقوق معنوی مقالات منتشر شده، متعلق به نویسندگان بوده و آن‌ها به مجله مجوز انتشار مقالات بر اساس لیسانس CC BY مندرج در اساس‌نامه Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses /by/4.0/) که به نویسندگان اجازه اشتراک گذاری، توزیع، تغییر مقالات، حتی به‌صورت تجاری، مادامی‌که نام این مجله را به عنوان ناشر اصلی ذکر کنند را می‌دهد.

انتشار و استفاده از آثار منتشر شده در این فصل‌نامه برای نویسندگان و خوانندگان هیچ هزینه‌ای در بر نخواهد داشت.


برخی از موضوعات و محورهای پیشنهادی فصل‌نامه عبارتند از:

۱. روش‌های تأمین مالی، ابزارها، محصولات و خدمات نوین بانکی و مالی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی

۲. نقش فن‌آوری اطلاعات و نوآوری‌های مالی در بانک‌ها

۳. روش‌ها و ابزارهای مدیریت پول و سرمایه در نظام‌های بانکی

۴. روش‌های نوین حسابداری در بانک‌ها

۵. حسابرسی و کنترل‌های داخلی بانک‌ها

۶. بررسی حقوق بانکی در نظام بانکداری اسلامی

۷. بررسی عقود شرعی نوین در بانکداری اسلامی

۸. بررسی مسائل بانکداری اسلامی در فضای اقتصاد بین الملل

۹. الگوها و روش های کمی در بانکداری و مالی

۱۰. تحلیل، نقد و بررسی نظام‌های مختلف بانکداری 

۱۱. تحلیل مسائل بانک و بانکداری در ایران و سایر کشورها

۱۲. مسائل و چالش های مبتلا به کشور در حوزه بانک و بانکداری اسلامی


 

انتشار و استفاده از آثار منتشر شده در این فصل‌نامه برای نویسندگان و خوانندگان هیچ هزینه‌ای در بر نخواهد داشت.