مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی به شرح زیر است:

1- کنترل اولیه از نظر رعایت دستورالعمل نحوه نگارش مقاله (در بخش راهنمای نویسندگان) و تعیین سطح کیفی و میزان تناسب با محور موضوعی فصل‌نامه توسط سردبیر فصل‌نامه
2- ارسال برای داوری؛ (در صورت تکمیل بودن فایل‌ها و  تایید اولیه سردبیر، مقاله همزمان برای حداقل ۲ داور ارسال می شود).
3- دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگان برای انجام اصلاحات؛
• در صورتی که نتیجه ۲ داوری مثبت باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می‌شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.
• در صورتی که نتیجه ۱ داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، مقاله برای داور ۳ ارسال می‌شود.
• در صورتی که نتیجه 2 داوری منفی باشد، مقاله برای تعیین وضعیت در جلسه تحریریه مطرح می‌شود. اگر نظرات داوران مورد تأیید اعضای تحریریه باشد، نامه عدم پذیرش صادر می‌شود.
4- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی؛ (درصورت کامل بودن فایل‌ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای یکی از داوران قبلی، برای کنترل اصلاحات نهایی ارسال می‌شود.
5- دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛
• در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تأیید داور نهایی باشد، مقاله برای صدور پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می‌شود.
• در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تأیید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می‌شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می‌شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجدداً مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می‌شود. در صورتی که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تأیید داور نهایی قرار نگیرد، مقاله برای تعیین تکلیف و صدور عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می‌شود.
6- انتشار مقاله. (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسؤول ارسال می‌شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تأییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود.
نکته: تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می‌شود.