سامانه مشابه‌یاب متون (سمیم نور)

سامانه مشابه‌یاب متون (سمیم نور)

سرقت علمی (Plagiarism): سرقت علمی به استفاده غیرعمدی، دانسته و یا بی‌ملاحظه از کلمات، ایده‌ها، عبارات، ادعا و یا استنادات دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به اثر، صاحب اثر یا سخنران ایده گفته می‌شود. فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی به‌منظور جلوگیری از سرقت علمی، از سامانه مشابه‌یاب متون (سمیم نور) استفاده می‌نماید.