سردبیر


دکتر اکبر کمیجانی استاد دانشگاه تهران

اقتصاد

  • komijaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید عباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فقه اقتصادی

  • samosavianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر کمیجانی استاد دانشگاه تهران

اقتصاد

  • komijaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی حساس یگانه استاد دانشگاه علامه طباطبایی

حسابداری

  • h_yeganeibi.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین پورکاظمی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

ریاضیات برای اقتصاد

  • pourkazemiyahoo.com.au

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد شعبانی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

علوم اقتصادی-اقتصاد پولی

  • ashksadegyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کامران ندری استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

علوم اقتصادی

  • k.nadrigmail.com

مدیر داخلی


دکتر مریم ابراهیمی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

  • m.ebrahimiibi.ac.ir