آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و