فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی (JIFB) - واژه نامه اختصاصی