فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی (JIFB) - بانک ها و نمایه نامه ها