1. عوامل مؤثر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها

یحیی حساس یگانه؛ حسن کوهی؛ امیر عبدی

دوره 2، پاییز و زمستان ، زمستان 1395، ، صفحه 93-118

چکیده
  ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول و هزینه­‌های مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و دارایی‌های یک بانک می‌باشند. بانک‌های کشور برای برآورد ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می‌نمایند. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول بانک‌ها برآورد شده براساس دستورالعمل بانک مرکزی، ...  بیشتر