نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی

3 کارشناس ارشد حسابداری بانکی

چکیده

ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول و هزینه­‌های مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و دارایی‌های یک بانک می‌باشند. بانک‌های کشور برای برآورد ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می‌نمایند. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول بانک‌ها برآورد شده براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از میزان مطلوبی براساس وضعیت مالی و ریسک بانک برخوردار است یا خیر؟ درصورتی­که مقدار این متغیر از مقدار مطلوب فاصله دارد، میزان آن چقدر و ناشی از چه عواملی است؟ در این راستا، از اطلاعات مالی 19 بانک فعال در بازار بورس تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 و از مدل مرز تصادفی استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها در سال‌های مختلف، دارای درجات متفاوتی از ناکارایی در تعیین مقدار ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول هستند. بانک ایران‌زمین در سال 90 با میزان ناکارایی 0.000054 به‌عنوان کاراترین و بانک ملت در سال 92 با میزان ناکارایی 0.0421749 به‌عنوان ناکاراترین بانک در ذخیره‌­گیری مطالبات مشکوک­‌الوصول مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Inefficiency of Banks Loan Loss Provisions

نویسندگان [English]

  • Yahya hasas yeganeh 1
  • Hasan kouhi 2
  • Amir Abdi 3

1 Associate Professor, College of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University

2 Faculty Member, Iran Banking Institute

3 M.A in Banking Management

چکیده [English]

Loan loss provisions (LLP) and its related costs are factors having reducing effect on the profit and assets of banks. Iranian banks estimate their LLP each year according to the instructions provided by Central Bank of Islamic Republic of Iran. In this study, the main questions are: 1-whether LLP estimation is acceptable or not considering the financial and risk situation of banks, 2- if the estimated LLP is significantly different from the optimal value, how much it should be, and 3- which factors are affecting on this difference. In this regard, by adopting stochastic frontier model and using 19-bank financial data from 2007 to 2013 time period we examine the efficiency of Iranian banks’ LLP estimates. The results show that banks’ inefficiency scores in estimating LLP are different in various years. Iranzamin Bank with inefficiency score of 0.00054 was the most efficient bank and Bank Mellat with inefficiency score of 0.042 has been considered as the least efficient bank in estimating LLP in 2011.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loan Loss Provisions
  • Stochastic Frontier Model
  • Inefficiency Economy
  • Grounded theory
الف.منابع فارسی
1- ابوترابی، محمدعلی(1391) : تاثیر ویژگی‌های شخصی مدیران بر کارایی هزینه شعب بانک صادرات استان خراسان رضوی، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
2- آخلی، قنبر(1380):  بررسی و ارزیابی نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌­الوصول دربانک ملی ایران، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
3- امامی میبدی، علی(1384): اصول اندازه‌­گیری کارایی و بهره­‌وری،تهران، موسسه پژوهش­‌های بازرگانی
4- آئین نامه بانک مرکزی، شماره مب/1966، مورخ 29/11/82، نحوه محاسبه نرخ کفایت سرمایه.
5- بخشنامه بانک مرکزی، شماره٢١٢٧٠/91، مورخ31/1/1391، دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات لاوصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت­‌های مالی.
6- خلیلی، رضا، (1388): هموارسازی سود از طریق تعدیل ذخایر مطالبات مشکوک الوصول در بانک­‌ها، پایان‌­نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
7- خورشیدی، رزیتا (1388) : ارزیابی کفایت ذخیره مطالبات لاوصول بانک ملت برای پوشش مطالبات غیرقابل وصول، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
8- عبدی راد، مسعود و اسماعیل میرزایی (1388) : آسیب‌­شناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران، با تاکید بر مطالبات معوق بانک­‌ها، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
9- مهرگان، نادر، (1389): بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس به روش تابع مرزی تصادفی( مطالعه موردی، شعب بانک رفاه)، فصلنامه پژوهش‌­ها و سیاست­‌های اقتصادی، سال هجدهم، شماره 56
10- نورشاهی، کبری و حسن فرج اله زاده دهکردی(1390): اصول حسابداری2، تهران، انتشارات چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
 
ب. منابع خارجی
1- Agarwal , A, Chomsisengphet , S, Liu , C . and Rhee , S . G . ( 2007 ) Earning management behaviors under different economic environments: Evidence from Japanese banks. International Review of Economic and Finance 16 : 429 – 443 .
2- Aigner , D . J . , Lovell , C . A . K . and Schmidt , P . (1977) Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics 6 (1) :21 – 37 .
3- Anandarajan , A . , Hasan , I . and Lozano-Vivas , A . (2005) Loan loss provision decision: An empirical analysis of the Spanish depository institutions . Journal of International  Auditing and Taxation 14 : 55 – 77
4- Battese , G . E . and Coelli , T . J . (1995) A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data . Empirical Economics 20 : 325 – 332 .
5- Beatty , A . , Chamberlain , S . and Magliolo , J . (1995) Managing financial reports of commercial banks: The infl uence of taxes, regulatory capital, and earnings . Journalof Accounting Research 332 : 231 – 262 .
6- Coelli, T. , Rao , D . S . and Battese , G . E . (1998) Additional topics on Stochastic Frontiers . An Introduction to Effi ciency and Productivity Analysis. Boston, Dordrecht,London: Kluwer Academic Publishers , pp. 202 – 203.
7-Hakim Ben Othman, Hounaida Mersni (2014). The use of discretionary loan loss provisions by Islamic banks and conventional banks in the Middle East region: A comparative study. Studies in Economics and Finance ( 31).
8- Hasan , I . and Hunter , W . C . (1999) Income-smoothing in the depository institutions: An empirical investigation Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting 7 : 1 – 16 .
9- Kim , M . and Kross , W . ( 1998 ) The impact of the 1989 change in bank capital standards on loan loss provisions and loan write-offs. Journal of Accounting and Economics (25) : 69 – 99.
10- Lars Norden and Anamaria Stoian (2013). Bank earnings management through loan loss provisions: a double-edged sword? DNB Working Paper No. 404.
11- Liu, C., Ryan, S., & Wahlen, J. (1997). Differential valuation implications of loan loss provisions across banks and fiscal quarters. The Accounting Review, January, 133–146.
12- Stergios Leventis, Panagiotis E. (2012). Signalling by banks using loan loss provisions: the case of the European Union.Journal of Economic Studies (39).
13-Tsai-lien Yeh. (2010) Bank loan loss provision decisions: Empirical analysis of Taiwanese banks. Journal of Financial Services Marketing 14, 278 – 289.
14-Wooldridge, Jeffrey M, 2012 ,Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.