نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

2 عضو هیئت علمی، مؤسسۀ عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسۀ عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانک‌ها با متغیرهای منتخب بانکی است. جامعه مورد مطالعه شامل بانک‎ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده (مجموع مشاهدات 149 سال ـ بانک) و قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت‌ ساله از سال‌ های 1388 الی 1396 است. برای آزمون فرضیه ‎های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره با داده‌ های پانلی پویا استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که بین بازده دارایی‎ های سال قبل، دارایی نقدی به کل دارایی‌ ها و نرخ ارز با نرخ بازده دارایی‌ ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین نرخ کفایت سرمایه و نرخ تورم با نرخ بازده دارایی‌ های بانک‌ ها، رابطه مثبت و معنادار، بین دارایی نقدی به کل دارایی‌ها و نرخ ارز با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و در مقابل بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک‌ ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین دارایی نقدی به کل دارایی‌ ها، نرخ ارز و نرخ تورم با ریسک ورشکستگی بانک‌ ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین نرخ رشد اقتصادی با ریسک ورشکستگی بانک‌ ها رابطه مثبت و معنادار و بین ریسک اعتباری سال قبل، نرخ کفایت سرمایه و ذخایر تسهیلات بر تسهیلات ناخالص با ریسک اعتباری بانک‌ ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت بین تسهیلات خالص به دارایی‌ ها و ریسک اعتباری بانک‌ ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Profitability, Bankruptcy Risk and Bank Credit by Selected Bank Sector Variables

نویسندگان [English]

  • Abdollah Pakdel Moghanlo 1
  • Hasan Kouhi 2
  • Sanam Rahimzadeh Kolahi 3

1 Faculty Member of Accounting, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran

2 Faculty Member, Iran Banking Institute

3 M.A. in Accounting, Iran Banking Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relationship between bank profitability, bankruptcy and credit risk and selected bank sector variables. The study population includes banks accepted in Tehran Stock Exchange from 2009 to 2017. To test the research hypotheses, dynamic panel data model has been used. The results of hypotheses testing indicate that there is a negative and significant relationship between the asset returns of the previous year, cash assets to total assets and the exchange rate with the return on assets. There are positive and significant relationships between the capital adequacy rate as well as inflation rate and the rate of return on assets of banks, between both cash assets to total assets and exchange rate and the return on equity ratio; and vice versa between the economic growth rate as well as inflation rate and the rate of return on salaries. There is a negative and significant relationship between cash assets to total assets, exchange rate and inflation rate and banks' bankruptcy risk. There is a positive and significant relationship between the economic growth rate and banks' bankruptcy risk and there is a positive and significant relationship between credit risk of the previous year, capital adequacy and credit risk of banks, and ultimately there is a negative and significant relationship between net assets and credit risk of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Profitability
  • Bankruptcy Risk
  • Credit risk