نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

2 عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

امروزه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک‌ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به‌عهده دارند. آن‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. در انجام این وظایف بانک‌ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌ است. از جمله عوامل بیرونی اثر‌گذار بر نظام بانکی، محیط بی‌ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می‌‌یابد. این تحقیق به‌دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش‌های GARCH و مدل تصحیح خطا است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تاثیر بی‌ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی‌دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی‌دار است که این موضوع می‌تواند ریسک اعتباری بانک‌ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی‌دار بودن اثر منفی بی‌ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Instability of Macroeconomic Variables on Banking Resources and Expenditures in Iran

نویسندگان [English]

  • Hasan Golmoradi 1
  • Reza Mohseni 2
  • Hossein Golmoradi 3

1 Faculty Member, Iran Banking Institute

2 Faculty Member, Shahid Beheshti University

3 M. A in Economics

چکیده [English]

Today, banking system plays a very important role in growth and development of countries. From the very beginning of banks establishment, they have two main and traditional tasks, namely, the equipping and allocation of resources. These two important tasks are implemented so that they collect the people's deposits on one hand and put it in various forms of allocation, on the other hand. In performing these tasks, banks face different internal and external barriers that affect their responsibilities. One of the external factors affecting the banking system is the volatile environment of economy and macroeconomic uncertainty. The macroeconomic instability and uncertainty ultimately reflect into two main variables of each economy, namely, production and inflation. This research seeks to investigate the effect of uncertainty and instability of macroeconomic variables (production and inflation) on the resources and expenditures of Iran banking system using GARCH techniques and Error Correction Model (ECM).
The results of the research show that the effect of instability and uncertainty of production growth on the growth of resources of the banking system (resource mobilization) is negative and significant and on the allocation of resources (growth of credits) is positive and significant, resulting in increasing the banks' credit risk. Moreover, in this study, the significance of the negative effect of instability of inflation on resource absorption and its positive effect on allocation of resources are not accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Equipment
  • Resource Allocation
  • Macroeconomic Uncertainty
  • GARCH Techniques
  • Error Correction Model (ECM)