نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی یکی از موضوع‌های مهم و جدال‌برانگیز دراقتصاد مالی و رشد اقتصادی است. این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی تأثیر دارد و متغیرهای تأثیرگذار بر آن کدام‌اند؟ به این دلیل از بین ۱۰۶۲ مقاله فارسی و لاتین از پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و در بین مقاله‎های مجلات، کنفرانس‌ها و پایان‌‎نامه‌ها با استفاده کلیدواژه توسعه مالی و رشد اقتصای و با توجه به اینکه بایستی در همه تحقیقات، متغیر مستقل توسعه مالی و متغیر وابسته رشد اقتصادی وجود داشته باشد و با توجه به مراحل شش‌گانه روش متاآنالیز، سیزده تحقیق که فراهم‌کننده ۳۴ مدل رگرسیونی بودند، انتخاب شدند. سپس با روش دوال وتوئیدی و نمودار فانل سوگیری تحقیق بررسی شد، آنگاه با نرم‌افزار SPSS و  CAM2 رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی آزمون شد. نتایج نشان دادند که اندازه اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی 30 درصد است. همچنین متغیرهای درجه باز بودن فضای تجاری، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت بعد از توسعه مالی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی داشته‌اند. بنابراین یکی از روش‌های توسعه اقتصادی توجه به متغیرهای بخش مالی و توسعه آنها و شرایطی است که توسعه مالی را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Financial Development Influences on Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Ali Sayehmiri 1
  • Mehdi Omidi 1
  • Elaheh Parvizfar 2

1 Assistant Prof., Faculty of Social Science and Humanity, Ilam University, Ilam, Iran

2 M.A Student, Faculty of Social Science and Humanity, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

The influence of financial development on economic growth is considered as one of the most important and controversial debates in the field of financial development, as well as economic growth, from a theoretical and experimental perspective. This study tries to answer the major question of whether financial development influences economic growth, and if so, what are the influencing variables. To do so, using keywords such as financial development and economic development, we reviewed 1062 studies among Persian and Latin papers available in domestic databases, as well as those in journal articles, conferences, and dissertations. Given that financial development as the independent variable and economic development as the dependent variable should exist in all reviewed studies, 13 studies were selected according to the six-phase meta-analysis methodology, thereby 34 regression models were provided. Next, employing a Dual and Tweedy method and using the funnel chart, we evaluated the study bias. Then, employing SPSS ® and CAM2 ®, we tested the relationship between financial development and economic growth. The findings showed that the magnitude of the influences of financial development on economic growth was equal to 30%. Moreover, following the financial development, the openness degree of trade space, the investments, as well as the government expenditures are variables having the most significant influences on economic growth. Therefore, addressing the financial sector parameters, their development, as well as conditions that can lead to financial development can be considered as one of the strategies regarding economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnitude of Influence
  • Financial Development
  • Economic Growth
  • Meta-analysis