1. اثرات ترازنامه‌ای شوک هدف‌گذاری تورم در شبکه بانکی

اعظم احمدیان؛ هادی حیدری؛ حسین حیدری

دوره 1، پاییز و زمستان ، زمستان 1394، ، صفحه 29-56

چکیده
  در این مقاله، اثرات ترازنامه‌ای سیاست هدف­گذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره‌گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی و ...  بیشتر