1. بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی (روش‌های تجهیز و تخصیص منابع)

ایمان غریب

دوره 1، تابستان ، تابستان 1394، ، صفحه 201-223

چکیده
  کشور مالزی با داشتن توانایی­های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به­عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک­های کشور مالزی توانسته­اند با ارائه روش­های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری ...  بیشتر