1. تدوین الگوی پارادایمی حکمرانی نظارتی کارا و اثربخش بر شبکه بانکی کشور

فرشاد حیدری؛ زینب رجبی

دوره 2، بهار و تابستان ، تابستان 1395، ، صفحه 63-93

چکیده
  با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری‌های بین‌المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریم‌ها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده‌سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانک‌های کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی ...  بیشتر