نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مالی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه با توسعه تجارت الکترونیک و ظهور الزاماتی مانند فناوری‌های نوین بانکی و افزایش درآمدهای کارمزدی در صنعت بانکداری، توسعه رقابتی بانکداری الکترونیکی و بهره‌مندی از منافع آن اهمیت بالایی دارد. با توجه به مطلوبیت درآمد‌های کارمزدی برای بانک‌ها، یکی از برنامه‌های اصلی آن‌ها در ایران، تمرکز بر بهره‌برداری بیشتر از بانکداری الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای حضور در میدان رقابت داخلی و خارجی است. بر همین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی نقش مؤلفه‌های رقابتی در بانکداری الکترونیکی و تأثیر هر یک از این مؤلفه‌ها در رقابت‌پذیری بانک‌ها است. نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را کارشناسان ستاد بانک­های خصوصی ایران تشکیل می‌دهند. داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق توزیع پرسش‌نامه بین نمونه‌های مورد نظر و در دسترس حاصل شد و از تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه‌های تأثیرگذار در دو بعد سخت و نرم و فراتر از زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری، بر رقابت‌پذیری بانک‌ها در بانکداری الکترونیکی تأثیر می‌گذارد و موفقیت در رقابت‌پذیری نیازمند هدایت راهبردی در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Competitive E-Banking Criteria in Banking Industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ghodselahi 1
  • Farid Tondnevis 2

1 PhD in Business Management, University of Tehran

2 PhD Student in Finance, University of Tehran

چکیده [English]

Electronic commerce and the emersion of banking technology besides fee income development are the main drivers of banks in the route for the competitive development of electronic banking. As this kind of income is more advantageous to the banks and their stakeholders, they are focusing on this kind of banking in their plans to achieve more competitive position which results in more market share. The purpose of this research is evaluating the competitive criteria of electronic banking in banking industry. The research is descriptive and the private bank experts are chosen as the statistical population. Data is gathered through customized questionnaire and the specified samples for filling this questionnaire are selected through non-random sampling. The data which its adequacy is evaluated through Bartlett's test and KMO measure is analyzed via confirmatory factor analysis. The goodness of fit is employed for evaluation of final model. The results demonstrate that some criteria combining as hard and soft kinds are effective in competitiveness of banks in electronic banking which highlights the importance of strategic leading for banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Factor analysis
  • Electronic banking