نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت، بانک کشاورزی

چکیده

افتتاح حساب سرمایه­‌گذاری در بانک از جمله راه­کارهایی است که والدین را قادر به تامین رفاه و آتیه مالی افراد خانواده به‌­ویژه فرزندان می‌کند. از آنجا که بانک کشاورزی در عرصه بانک‌پذیری کودکان و نوجوانان فعال می­‌باشد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک‌پذیری کودکان و نوجوانان در راستای تدوین راهبرد مناسب جذب مشتری در بانک کشاورزی صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی بوده و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه سنجش روابط میان متغیرهای بانک‌پذیری با استفاده از شیوه دیمتل فازی و پرسشنامه محقق ساخته سنجش وضعیت هریک از متغیرها از دیدگاه مشتریان با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از روش اعتبار محتوا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان بانک کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر، مشتریانی می­باشد که برای کودکان خود افتتاح حساب کرده‌اند. نمونه نیز شامل 36 نفر از خبرگان و 526 نفر از مشتریان بوده است. براساس مطالعات انجام گرفته، عوامل فردی، عوامل محیطی و عوامل سازمانی به‌­عنوان متغیرهای پنهان سازه شناسایی شد. رتبه‌بندی متغیرها در سطح معیارهای اصلی نشان داد که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در پذیرش بانک پذیری کودکان دارد. همچنین عوامل فردی در اولویت بعدی و عوامل سازمانی کمترین تاثیر نسبی را دارا می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Effective Factors on the Banking Acceptance by Children and Teenagers Using Fuzzy DEMATEL(Case: Bank Keshavarzi in Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • Hasan Kouhi 2
  • Mahdi Mohammadifar 3

1 Associate Professor, College of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i

2 Faculty Member, Iran Banking Institute

3 M.A in Banking Management, Bank Keshavarzi

چکیده [English]

Opening a proper bank account is one of the ways by which parents ensure a promising financial future for their family particularly for their children. Since Agriculture Bank is deeply involved in the bank acceptance of children and teenagers, present study was conducted in Agriculture Bank branches to identify and analyze the factors influencing bank acceptance of children and teenagers. The present study is an applied research in which two types of questionnaires were used to collect experts as well as customers’ opinions. To examine the validity of questionnaires, content validity was used. Statistical sample includes Agricultural Bank experts and customers who have already opened accounts for their children. The sample consists of 36 experts and 526 customers. The results indicate that environmental factors have the greatest influence on the other variables. Individual factors lie in the middle level and organizational factors have the lowest influence. Also, the results indicate that social factors have the most significant impact on the children and teenagers’ bank acceptance, bank credibility and families’ welfare level ranked as second and third, respectively.

الف. منابع فارسی   
پاک‌قلب محمدی، محمد(1389): بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک خصوصی (مطالعه موردی: شهر رشت)، دومین کنفرانس بین‌­المللی بازاریابی خدمات مالی.
دهقانی سامانی، نسترن، محمدعلی عبدالوند، افسانه زمانی مقدم(1391): بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف‌کننده، در مجله مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره4، شماره3.
دهقانی سامانی، نسترن(1392): کودک در نقش یک مصرف‌کننده، تهران، انتشارات دبیزش.
رحمتی، یلدا(1388): طراحی مدلی برای تبیین عوامل تعیین کننده سرعت پذیرش بانکداری اینترنتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رشت.
سیفی، منصور(1391): بانک­ پذیری زنان روستایی(تجربه بانک کشاورزی)، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد و روستایی.
 
ب. منابع خارجی
Beverly, S. G., Sherraden, M., Cramer, R., Williams Shanks, T. R., Nam, Y., & Zhan,M. (2008): Determinants of asset holdings, In S. M. McKernan, & M. Sherraden (Eds.), Asset building and low-income families (pp. 89−151).Washington, DC: The Urban Institute Press.
Calvet, L., & Comon, E. (2003): Behavioral heterogeneity and the income effect, The Review of Economics and Statistics, 85(3), 653– 669.
Cramer. R.(2010):The big lift: Federal policy efforts to create Child Development Accounts, Children and Youth Services Review, Volume 32, Issue 11, November, Pages 1538-1543.
 Elliott, W., III (2009):Children's college aspirations and expectations: The potential role of Children's Development Accounts (CDAs).Children and Youth Services Review, 31 (2), 274-283.
Hsieh. Y., S.T. Yuan., R. L. Kuo.,(2011):A PSO-based intelligent service dispatching mechanism for customer expectation management, Expert Systems with Applications, Volume 38, Issue 10, Pages 12128-12141.
Mason, Lisa Reyes., Yunju Nam, Margaret Clancy, Youngmi Kim, Vernon Loke, Child Development Accounts and saving for children's future: Do financial incentives matter?, Children and Youth Services Review, Volume 32, Issue 11, Pages 1570-1576.                                                                                   
Okech, David, Todd D. Little, Trina Williams-Shanks,(2011) Early savings for children's higher education: A comparison between savers and non-savers in a Child Development Account program, Children and Youth Services Review, Volume 33, Issue 9, Pages 1592-1598.
 Sherraden, Margaret S., Lissa Johnson, William Elliott III, Shirley Porterfield, William Rainford, School-based children's saving accounts for college: The I Can Save program, Children and Youth Services Review, Volume 29, Issue 3, Pages 294-312.
Ta, H.P., & Har, K. Y. (2000). A study of bank selection decisions using the analytical hierarchy process. International journal of Bank Marketing, 18(4), 170 – 180