نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خاتم

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه خاتم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بحث روی ریسک سیستمیک به‌­وسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حد بحران­‌های ایجاد شده در بخش‌­های مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری می­‌توانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور، از روش اندازه­‌گیری تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی مبتنی بر بازده بخش­‌های مالی موردنظر استفاده شده است و مقدار آن با استفاده از رگرسیون چندکی برآورد شده است. همچنین به‌­منظور بررسی معنی­‌داری وجود ریسک تحمیل شده از سوی مؤسسات مالی به سیستم مالی و دستیابی به یک رتبه‌­بندی از بخش‌­های مالی سهیم در ریسک سیستمیک از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف دو نمونه­‌ای استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 24 مورد از مؤسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال­‌های 94-1390 انتخاب شده‌­اند. نتایج حاکی از آن است که هر سه بخش بانکی، بیمه و شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری در طول این دوره زمانی، به­‌طور معنی‌­دار در ریسک سیستمیک سیستم مالی ایران سهیم هستند و شرکت‌­های سرمایه­‌گذاری بیشترین سهم را در ریسک سیستمیک دارند و پس از آن به ترتیب، بخش­‌های بانکداری و بیمه قرار می­‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Assessment of Share of Banks, Insurance and Investment Companies in Systemic Risk

نویسندگان [English]

  • Milad Moradmand Jalali 1
  • Khadije Hasanlou 2

1 Master of Financial Engineering, Khatam University

2 Faculty Member, Khatam University

چکیده [English]

The aim of this research is to focus on systemic risk by assessing the extent to which the distress caused by the main different financial sectors including banks, insurance and investment companies can be spread over the risk of financial system. For this purpose, a method of measuring changes in Conditional Value at Risk (CoVaR) based on the financial sectors return is used and its value is estimated using quantile regression. Also, two-sample Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the impact of risk imposed by financial institutions to financial system and to achieve a ranking of financial sectors contributing to systemic risk. In this paper, 24 financial institutions listed in Tehran Stock Exchange during the time period of 2011-15 was selected. The results show that all 3 sectors contribute significantly to systemic risk in Iran during this time period and the investment companies have the highest share in creating systemic risk and then the banking and insurance sectors, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial performance
  • Financial Ratios
  • Islamic Banking
  • CAMEL Index
الف.منابع فارسی
احمدی، زانیار (1393): معرفی اندازه­‌های ریسک سیستمیک، سازمان بورس و اوراق بهادار.
رضوی، سمیه (1393): نقش سرمایه در مؤسسات مالی و ریسک سیستمی، دانشگاه الزهرا، پایان­‌نامه.
 
ب. منابع انگلیسی
Acharya,V , Pedersen,L , Philippon,T , Richardson,M:(2010), Measuring Systemic Risk, Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper 10-02.
Adrian,T and Brunnermeier,M:(2011), “CoVaR’, NBER, Working Paper No. 17454.
Brownlees,C and Engle,R: (2012), Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement, New York University, Working Paper.
Borri,N, Di Giorgio,G, Caccavaio,M, Sorrentino,A:(2012), Systemic Risk in the European Banking Sector, CASMEF, Working Paper Series, No 11.
Cont, R,(2010),Credit default swaps and financial stability, Financial Stability Review, 14 , 35-43.
Koenker, R, Bassett, G: (1978), Regression Quantiles, Econometrica, 46, 33-50.
Sheldon,G and Maurer,M:(1998), Interbank Lending and Systemic Risk: An Empirical Analysis for Switzerland, Swiss Journal of Economics and Statistics, 134(2), 685-704.
Wong, A  and Fong, T:(2010), Analysing interconnectivity among economies, Emerging Markets Review, 12(4),432-442.