نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه‌­گذاری ریسک­‌پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه­‌گذاری ریسک­‌پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه­‌بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است.
در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه­‌بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم­‌گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش"آنتروپی شانون" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه­‌گذاری ریسک­‌پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می­‌گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است.
در مرحله بعد رتبه­‌بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک­‌پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking Islamic Contracts of Venture Capital Funds Using TOPSIS Method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sadegi 1
  • Mahmud Khatib 2

1 Faculty Member, University of Emam Sadegh

2 Ph.D. Student, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the criteria of venture capital (VC) financing and to determine the importance of each criterion in VC financing and finally to use TOPSIS method to rank Islamic contracts in VC financial systems. To rank the contracts, 8 criteria were identified through literature review and research works in the related fields. Then, for calculating the ranking of each criterion and performing sensitivity analysis toward making proper decisions, both quantitative and qualitative techniques is used. Shannon Entropy, as a quantitative technique, was used to calculate the importance of criteria using a questionnaire completed by bank experts in Islamic contracts of VC. However, using a qualitative method, 3 different states were considered for the importance level of criteria. Finally, the ranking of Islamic contracts in the VC financial system was calculated using TOPSIS method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venture Capital
  • Islamic contracts
  • Multi-criteria decision making
  • Shannon Entropy
  • TOPSISPrivatization
1- ابوجعفری، روح‌­اله(1385): نقش بانک‌­ها در تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط و ارائه الگوی مبتنی بر سرمایه‌­گذاری ریسک­‌پذیر، پایان­‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
2- اسمعیلی گیوی، حمیدرضا(1389): تأمین مالی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
3- امام‏‌خمینى(1384): تحریرالوسیله‏، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
4- آذر، عادل و علی رجب زاده(1389)، تصمیم­‌گیری کاربردی رویکرد MADM، تهران، نگاه دانش.
5- آذر، عادل و منصور مؤمنی(1387): آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری)، تهران، سمت.
6- بابا قادری، آزاده و اعظم فیروزی (1386): صکوک رایج­‌ترین ابزار مالی اسلامی، مجموعه مقالات کنفرانس بین­‌المللی تأمین مالی اسلامی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
7- باقری، کامران و جواد محبوبی (1383): سرمایه‌­گذاری مخاطره آمیز، تهران، بنیاد توسعه فردا.
8- بیگدلو، مهدی(1383)، بررسی معیارهای موثر در ارزیابی طرح­‌های کارآفرینی برای سرمایه­‌گذاری، پایان­ن‌امه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، تهران، دانشگاه تهران.
9-جانستون، رابرت ای و داگلاس بیت، جی(1392): قدرت نوآوری استراتژی، ترجمۀ مسعود چیتگرها، تهران، یزدا.
10-جهانخانی،علی و علی پارسائیان(1376): مدیریت سرمایه­‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول.
11- حسینی، سید محمدرضا(1385): سرمایه‌­گذاری مخاطره‌ ­پذیر فرصتی نو، فرآوری نظام تأمین مالی اسلامی، دومین کنفرانس ملی سرمایه­‌گذاری ریسک­‌پذیر، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
12- رودساز،حبیب، حبیب اله طباطبائیان و محدثه خرمی(1390): شناسایی و دسته بندی سیاست­‌ها و راه­کارهای در صنعت سرمایه­‌گذاری خطرپذیر: مطالعه موردی فناوری نانو، ماهنامه فناوری نانو، سال دهم، شماره1.
13- صالحی، اله­کرم(1389): سرمایه­‌گذاری مخاطره­‌ پذیر؛ ابزار تامین مالی نوین برای کارآفرینان، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
14- عمید، حسن(1376): فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.
15- فرجود، مسعود(1384): گزارش بررسی قابلیت­‌های مدیریت نوآوری در فناوری نانو، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
16- کاظمیان، مهدی(1383): طراحی الگوی صندوق سرمایه‌­گذاری ریسک‌­پذیر با توجه به نقد اسلامی پایان ­نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
17- کارشناسان سازمان همیاری اشتغال(1382): صنعت سرمایه­‌گذاری مخاطره­ پذیر و رویکردهای بومی، تهران، نشریه کارآفرین، شماره 21.
18-گلداستن، دیوید(1378): سرمایه‌­گذاری در فعالیت­‌های اقتصادی جدید و پرمخاطره، جلال صادقی شریف، تهران ، اداره کل مستقل معاملات سهام، چاپ اول.
19- مجتهد، احمد و علی حسن‌­زاده (1380): پول و بانکداری، تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
20- موسویان، عباس(1386): صکوک مرابحه ابزار مالی کوتاه‌­مدت، مجموعه مقالات کنفرانس بین­‌المللی تأمین مالی اسلامی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
21- هروانی، حسین، مصطفی زه تابیان و مهدی هروانی(1389): نقدی بر بانکداری اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
 
1-Aronson , Daniel H.(2009):Venture Capital: Obtaining Venture Funding and Negotiating Terms in Distressed Markets,Journal of Insights,Volume 23, Number 10, October 2009.
2-Bartzokas Anthony & Sunil Mani(2004):Financial Systems Corporate Investment in Innovation and Venture Capital,Edward Elgar Publishing , Inc.
3- Bindiya, S. & Priyan, P. K.,(2013): A Study on Pre-Investment Actions of Indian Venture Capitalists,Pacific. Business Review International, 5(12), pp. 1-9.
4- Deakins, David and Freel, Mark(2003):Entrepreneurship and small firm, McGraw-Hill Publications.
5-Fabozzi,Frank.J(2008): Handbook of Finance , Volume1, Financial Markets and Instrument, Jong Wiley & Sons ,Inc. PP. 561-573.
6-Gavin,C(1998):Venture Capital Investment, Routledge:  London.
7-Hamila, Mohamed Chahine(2013):Financial Contracting in Islamic Venture Capital, The Form-Substance Dichotomy,A Thesis in the John Molson School of Business, Canada: Concordia University, Montreal.
8-Hamzah, Zaid & Lahsasno, Ahcence(2011): Islamic Private Equity and Venture Capital; principles and practices, IBFIM.
9-Klonowski, Darek(2007):The venture capital investment process in emerging markets Evidence from Central and Eastern Europ, International Journal of Emerging Markets,Vol. 2 No. 4, 2007, pp. 361-382.
10-Mason,C and Harrion,R(1999):Venture Capital:rationale,aims and scope, editorial. Venture Capital,vol .1, no.1,pp1-46.
11-Naqi,sayed Ahmed & Hettihewa Samanthala(2007):Venture capitec or private eqaity? The Asian experience,Journal of Business Horizons(2007)50, pp.335-344.
12-National Science Foundation(1976),Indicators of International Trades inn technological Innovation,NSF-C889.
13-Perez,C.(2011),Finance and Technical Change:A Long-term View,African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 3(1).
14- Rusni, bint Hasan and Sa‘id Adekunle and Mikail, Muhamad, Arifin(2011): Historical Development Of Islamic Venture Capital, An Appraisal, Journal of Applied Sciences Research, Vol. 7, No. 13, pp. 2377-2384.
15- Smith , Julia A(2005):Empirical study of a venture capital relationship,Accounting, Auditing & Accountability Journal ,Vol. 18 No. 6, 2005, pp. 756-783.
16- Titvack,K (2006):Emerging markets clean up their act, Journal of Euromoney,37(442), pp.158- 160.
17- Venture Impact (2007):Global Insight,http.//www.nvcca.org /pdf/NVCA-Centure Capital07-2nd.pdf.
18- World bank, (2012): Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World  (pp. 101),Washington:World Bank World competitiveness report(2013).