1. اثرمؤلفه‌های حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهروز صادقی عمروآبادی؛ زهرا عمادی

دوره 5، پاییز و زمستان ، زمستان 1398، ، صفحه 85-108

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.239669.1205

چکیده
  در این تحقیق، نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با ثبات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹1 تا ۱۳۹7 بررسی شده است. حاکمیت شرکتی، سازوکار مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است. ارتباط حاکمیت شرکتی برای سهام‎داران، در جایگاه تخصصی و مستقل با ریسک سیستماتیک در بخش بانکداری، اهمیت فراوانی دارد. به‌طور مشخص، ...  بیشتر

2. تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانک‌ها با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت افشاء

دکتر غلامحسن تقی نتاج؛ دکتر جمال بحری ثالث؛ قدرت قادری

دوره 4، بهار ، تابستان 1397، ، صفحه 151-127

چکیده
  کاهش شدید سود هر سهم و قیمت سهام بانک‌ها، اخیراً موجب ناکامی مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در این حوزه شده است. لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که آیا تقویت سازوکار‌های حاکمیت شرکتی، باعث افزایش اثربخشی عملکرد مالی بانک‌ها می‌شود یا خیر. نظام راهبری شرکتی در تلاش است با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق ذی‌نفعان ...  بیشتر