نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

3 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

کاهش شدید سود هر سهم و قیمت سهام بانک‌ها، اخیراً موجب ناکامی مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در این حوزه شده است. لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که آیا تقویت سازوکار‌های حاکمیت شرکتی، باعث افزایش اثربخشی عملکرد مالی بانک‌ها می‌شود یا خیر. نظام راهبری شرکتی در تلاش است با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق ذی‌نفعان را حفظ نماید و ارزش شرکت‌ها را بیشینه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و محاسبه میزان تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد نظام بانکی با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت افشاء می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل‌های رگرسیونی با داده‌های ترکیبی برای دوره‌ زمانی 1389 تا 1395 و همچنین از کلیه بانک‌های خصوصی پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه آماری، استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد، ولی کیفیت افشاء تأثیر معنی‌داری بر تعامل بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance Quality on the Financial Performance of Banks with Emphasis on the Moderating Role of Disclosure Quality

نویسندگان [English]

  • Gholamhasan Tagi Nataj 1
  • Jamal Bahri Sales 2
  • Ghodrat Ghaderi 3

1 Faculty Member, Imam Hossein University

2 Faculty Member, Islamic Azad University, Urmia Branch

3 PhD Student in Accounting, Islamic Azad University, Bonab Branch

چکیده [English]

Recently, the sharp decline in earnings per share and the sharp fall in stock prices have led to the failure of managers of investment and investor companies in this area. Therefore, this research seeks to confirm whether reinforcement of corporate governance mechanisms increases the efficiency of financial performance of banks. A corporate governance system tries to maintain stakeholder rights using its tools and maximize corporate value.
    The main objective of this experimental study is to assess the impact of corporate governance mechanisms on the performance of the banking system, with an emphasis on the role of disclosure quality moderation. To achieve this goal, the correlation and panel regression method have been used for the period 2010 to 2016 and for selected private banks accepted in    TSE as a statistical sample. The results of the research hypothesis tests show that the quality of corporate governance has a positive and significant effect on financial performance, but the disclosure quality does not have a significant impact on the interaction between the quality of corporate governance and the financial performance of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Financial Transparency
  • financial performance
  • Private Banks