نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات عامل و معاون بانکداری شرکتی و تجاری بانک سپه

چکیده

کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید فقط به ‌عقلانیت و اخلاق سیاست‌گذاران و بانکداران بستگی دارد. بانک مرکزی را می‌توان یکی از نهادهای اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردم‌سالاری و دمکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیسجمهور، یکی از امانت‌هایی که مردم به‌ رئیس دولت می‌سپارند، پاسداری از دارایی‌های مردم و کشور است. وقتی بخش عمده این دارایی‌ها از کانال بانک مرکزی، در سطح گسترده‏ای دستخوش تغییرات اساسی می‌شود، بهبود ساختار بانک مرکزی برای ایجاد ثبات مالی در کشور اجتناب‌ناپذیر است. هدف اصلی این مقاله، رسیدن به یک چارچوب حکمرانی مناسب در بانکداری مرکزی ایران با بهره‌گیری از متدولوژی حاکمیت شرکتی است. برای نهادینه‌کردن حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، ابتدا باید مردم را به‎عنوان صاحبان اصلی این نهاد پذیرفت که با مبانی مردم‌سالاری دینی، این حق را به منتخب خود سپرده‌اند. منتخب مردم باید در قالب نظام نوین پاسخ‌گویی، در خصوص مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی، یعنی ثبات مالی و حفظ ارزش پول ملی، مسئولیت داشته باشد و ساختار تحقق آن را فراهم نماید. برای طراحی ساختار نوین در نظام بانکی کشور، رعایت این مسائل الزامی است: بهبود رکن مجمع عمومی، تغییر نقش اجرایی رکن هیئت عامل، تعریف مأموریت مشخص برای رکن شورای پول و اعتبار، ضرورت ایجاد رکن شورای عالی بانک‌ها، بهبود انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی و بانک‌های عامل.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Optimal Institutional Structure of the Central Bank for Financial Stability in Iran

نویسنده [English]

  • Akbar Keshavarzian

Member of the Executive Board and Vice President of Corporate and Commercial Banking of Sepeh Bank

چکیده [English]

The money production factory in every country is the central bank and the quantity and quality of this production depend only on the rationality and ethics of policymakers and bankers. The central bank can be considered as one of the institutions of political economy that has a close relationship with democracy. According to the relations governing the election of the president, also, one of the responsibilities that the people entrust to the head of state is to protect the assets of the people and the country. When the major part of these assets through the central bank channel undergoes fundamental changes on a large scale, improving the structure of the central bank is inevitable to create financial stability in the country. The main goal of this article is to reach a suitable governance framework in the central banking of Iran by using the corporate governance methodology. In order to institutionalize corporate governance in the central bank, first of all, people should be accepted as the main owners of this institution. The people who have entrusted this right to their elected officials whom are expected to observe the principles of religious democracy, should be accepted as the main owners of this institution. Who have entrusted this right to their elected officials with the principles of religious democracy. In the form of a new system of accountability, the people's elected officials should be responsible for the most important mission of the central bank, i.e. financial stability and maintaining the value of the national currency, and provide the structure for its realization. In order to design a new structure in the banking system of the country, it is necessary to comply with these issues: improving the pillar of the General Assembly, changing the executive role of the board of directors, defining a specific mission for the pillar of the Money and Credit Council, the necessity of creating a pillar of the Supreme Council of  the Banks, improving financial discipline and independence of the maintaining the financial stability and the value of the national currency Central and operating banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Central bank
  • Governance
  • Democracy