نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،

2 ارشد مدیریت مالی

چکیده

در این تحقیق، نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با ثبات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹1 تا ۱۳۹7 بررسی شده است. حاکمیت شرکتی، سازوکار مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است. ارتباط حاکمیت شرکتی برای سهام‎داران، در جایگاه تخصصی و مستقل با ریسک سیستماتیک در بخش بانکداری، اهمیت فراوانی دارد. به‌طور مشخص، حاکمیت شرکتی سهام‎داران، برای بانک‌های بزرگ‌تر که در شبکه‌های امنیتی حضور دارند با ریسک بیشتری رخ می‎دهد و آنها تلاش می‎کنند ریسک را به سمت مالیات‌دهندگان روانه کنند. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. شیوه گردآوری داده‎های آن، از نوع نیمه‌تجربی پس‎رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی مالی است که با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و مدل‌های اقتصادسنجی اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثر دوگانگی مدیرعامل بر ثبات مالی منفی و معنادار است. همچنین اثر سهام‎دار نهادی بر ثبات مالی، مثبت و معنادار و اثر متغیر مالکیت دولتی بر متغیر ثبات مالی، منفی و معنادار است. علاوه بر این، اثر نسبت اعضای مستقل هیئت‎مدیره و تعداد اعضای هیئت‎مدیره بر ثبات مالی نیز مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Governance Indices on Financial Stability in Banks Listed at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • behrouz sadeghi amroabadi 1
  • zahra emadi 2

1 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 MS of risk management

چکیده [English]

This study aims at investigating the role of Corporate Governance in the financial stability of banks listed at the Tehran Stock Exchange from 2012 to 2018.  Corporate governance is a good mechanism for controlling risks within firms. Corporate Governance relationships for shareholders in a specialized and independent position with systematic risk in the banking sector is very important. Specifically, corporate governance of shareholders for larger banks which are part of the security networks are at higher risk. They try to pass on the risk to taxpayers.  This is descriptive-analytical, applied research using post-quasi-experimental data collection method in the area of ​​positive financial research, and was performed using multivariable regression and econometric models. The results show that the effect of having two CEO’s on financial stability is negative and significant, the effect of institutional shareholders on financial stability is positive and significant, and the effect of government ownership variable on financial stability variable is negative and significant. Moreover, the effect of the ratio of independent board members and the number of board members on financial stability is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Financial Stability
  • Tehran Stock Exchange Model