1. تأثیر استقلال بانک مرکزی ایران بر توزیع درآمد، ثبات مالی و بیکاری

میثم کاویانی؛ فاطمه دستیار

دوره 6، شماره 14 ، پاییز 1399، ، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.273247.1247

چکیده
  یکی از راه‌هایی که اقتصاددانان سراسر دنیا برای کاهش نابرابری در اقتصاد، ثبات مالی و کاهش بیکاری مناسب می‎دانند، استقلال بانک مرکزی (CBI) است. استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی باید بتواند سیاست‎های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و بر اساس اهداف و مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ...  بیشتر

2. اثرمؤلفه‌های حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهروز صادقی عمروآبادی؛ زهرا عمادی

دوره 5، پاییز و زمستان ، زمستان 1398، ، صفحه 85-108

http://dx.doi.org/10.22034/jifb.2021.239669.1205

چکیده
  در این تحقیق، نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با ثبات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹1 تا ۱۳۹7 بررسی شده است. حاکمیت شرکتی، سازوکار مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است. ارتباط حاکمیت شرکتی برای سهام‎داران، در جایگاه تخصصی و مستقل با ریسک سیستماتیک در بخش بانکداری، اهمیت فراوانی دارد. به‌طور مشخص، ...  بیشتر