نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 وزارت امور اقتصادی و دارایی

چکیده

طی سال‌های اخیر، کارکرد بانک‌های کشور، متأثر از عوامل درونی و تغییر عوامل اقتصاد کلان، به بی‌ثباتی و مقاومت‌ناپذیری دچار شد و در نتیجۀ این رخداد، عملکرد شبکه بانکی نیز مختل شد. در این امتداد، مدیران بانک‌ها کوشیدند که از یک‌سو، عوامل مؤثر بر مقاومت‌پذیری بانک‌ها و رفع آسیب‌پذیری آنها را برای تأمین حداکثر منافع ممکن شناسایی کنند و از سوی دیگر، راه‌کارهای اصلاح، تقویت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی همه‌‌جانبه‌ سیستم بانکی کشور را فراهم آورند. بر همین اساس، در این مطالعه، مؤلفه‌های مؤثر بر ثبات مالی و مقاوم‎‌سازی سیستم بانکی، به‌روش آمیخته (کیفی ـ کمّی) شناسایی شد. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر ثبات و مقاوم‌سازی سیستم بانکی، در دو گروه کلی دسته‌بندی می‏شود: 1. عوامل محیطی و بیرونی، شامل شرایط کلان اقتصادی، بانک مرکزی، دولت و نهادهای بالادستی، زیرساخت‌های اجتماعی ـ فرهنگی؛ 2. عوامل درونی و خاص بانکی، شامل سلامت مالی و تقویت منابع درآمدی، سلامت اداری و کنترل فساد، تعالی منابع سازمانی و هوشمندسازی و مدیریت نوآورانه خدمات و محصولات. در این میان، سلامت مالی و تقویت منابع درآمدی (2304/0) و شرایط اقتصاد کلان و ثبات آن (2050/0) و بانک مرکزی، دولت و نهادهای بالادستی (1436/0)، در ثبات و مقاوم‌سازی سیستم بانکی، از اهمیت بیشتری برخوردارند که ضرورت دارد مدیران و برنامه‌ریزان سیستم بانکی به آن توجه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Financial Stability and Strengthening Iran's Banking System and Providing Policy Solutions

نویسندگان [English]

  • javad NOBAKHT 1
  • Seyed Mohammad Mehdi Ahmadi 2
  • elham gholami 3

1 -PhD Student in Economics, Department of Financial Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Ministry of Economic Affairs and Finance

چکیده [English]

In recent years, the operation of the country's banks, affected by internal factors and changes in macroeconomic factors, became unstable and irresistible. This led to the inability to establish stability and the emergence of inefficiency of the economic environment in the functioning of the banking network. Following this, bank executives aimed to identify the factors which affected the resilience of banks and tried to eliminate their vulnerabilities in order to provide the maximum possible benefits, as well as solutions for reforming, strengthening, clarifying, and making the banking system a healthy entity. In the same vein, the components affecting the financial stability and strengthening of the banking system were identified in this study through a mixed methods approach. The results showed that the factors affecting the stability and strengthening of the banking system are classified into two general groups: 1. Environmental and external factors, including macroeconomic conditions, the central bank, the government and higher-order authorities, together with socio-cultural infrastructure; 2. Internal and specific banking factors, including financial health and strengthening of income sources, administrative health and corruption control, excellence of organizational resources and making them intelligent, and innovative management of services and products. The findings revealed that financial health and strengthening of income sources (0.2304), macroeconomic conditions and its stability (0.2150), and the central bank, government, and higher-order authorities (0.1558) are more important in the stability and strengthening of the banking system, which requires executives and planners of the banking system to take them into serious consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial stability
  • Resilience
  • Banking system
  • Theme analysis
  • Financial crises