نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اقتصاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

چکیده

شکست بازار اعتباری ناشی از فضای اطلاعات نامتقارن، موجب بروز پدیده‌ های کژگزینی و کژمنشی در قراردادهای مالی می‎شود. در حالی‌ که با بهره‌ برداری از رویکرد اثرعلامت‌ دهی تئوری بازی‌ها می‌توان ضمن تعدیل پدیده‌ های موصوف، انگیزه لازم برای طراحی قرارداد بهینه مالی را فراهم کرد. در این تحقیق ضمن تبیین اثر علامت‌ دهی نسبت تسهیم سود عقد مضاربه، در پی پاسخ به این پرسش‌ ها هستیم که آیا متغیر نسبت تسهیم سود عقد مضاربه، از اثر علامت‌ دهی انگیزشی برای طرف‌ های قرارداد در تنظیم قرارداد مالی بهینه برخوردار است؟ همچنین بر مبنای شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، کارایی عقد مضاربه در مقایسه با سایر روش‌ های جایگزین تأمین مالی (بدهی و سهامی) چگونه است؟ این تحقیق با استفاده از یک الگوی شبیه‌ سازی‌ شده و با توجه به عدم تحقق شرایط اجرای واقعی عقود اسلامی، به بررسی و پاسخ به این پرسش‌ها پرداخته و بدین نتیجه دست یافته که با کاهش متغیر نسبت تسهیم سود، زمینه افزایش شاخص بازده حقوق صاحبان سهام فراهم شده و همچنین بر اساس تحلیل حساسیت شاخص بازده بیان‌ شده، عقد مضاربه در مقایسه با سایر روش‌ های تأمین مالی ذکرشده از کارایی بیشتری برخوردار است که ضمن کاهش هزینه‌ های نمایندگی، جذابیت این عقد را سبب می‌ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Efficiency of Mudarabahh Contract with Conventional Methods of Financing - Signalling Effect of Component Profit Sharing Ratio Approach

نویسنده [English]

  • Mansour Ranjbar

Ph.D in Islamic Economics, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The failure of the credit market resulting from the asymmetric information space leads to adverse selection and moral hazard. While exploiting the game theory's signaling effect approach, it is possible to modify the phenomena, which provides the motivation for designing the optimal financial contract. Based on this, while explaining the effect of signaling the profit sharing ratio of Mudarabah, we seek to answer the following questions. Is the variable profit sharing ratio of Mudarabah a motivational signaling effect for contracting parties in arranging an optimal financial contract? Based on the ROE, how is Mudarabah's performance compared to the other alternative financing methods (debt and equity)? Accordingly, due to the lack of realization of the conditions for the realized Islamic contracts, a simulated model has been used to investigate and answer these questions; so that, when the variable profit sharing ratio decreases the equity returns index increases. Also, based on the sensitivity analysis of the reported return index, Mudarabah contracts are more efficient than the other financing methods mentioned, while reducing the cost of representation, it makes this contract attractive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric information
  • Debt Finance
  • Equity Finance
  • game theory
  • Rate of Equity