نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

مؤسسه‏های مالی، از جمله بانک‌ها، شریان حیاتی هر سیستم اقتصادی شمرده می‏شوند؛ از این رو بانک‌ها در اقتصاد هر کشوری نقش حیاتی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی اخیر، باعث شده است که در سیستم‌های بانکی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور اختلال‏هایی بروز کند. سلامت مالی و سودآوری بانک‌ها، از جمله عواملی هستند که تحریم‌های اقتصادی بر آن‌ها تأثیرگذار است. تحریم‌های اقتصادی از طرق مختلف، به سلامت مالی و سودآوری بانک‌ها آسیب می‏زنند؛ از این رو در پژوهش حاضر، تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر رابطه میان شاخص سلامت بانکی و سودآوری بانک‌ها، طی دوره زمانی 1390 تا 1400 با روش رگرسیون داده‌های تابلویی بررسی شده است. افزون‏بر این، به بررسی اثر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی، مانند میزان رشد اقتصادی، میزان تورم و نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها پرداخته شده است. بر اساس نتایج مشخص شد که تحریم‌ها، بر رابطه بین شاخص سلامت بانکی و سودآوری بانک‌ها اثر منفی و معناداری گذاشته‏اند. از یافته‌های مهم دیگر اینکه متغیرهای کلان اقتصادی به‏کار رفته در پژوهش، به‏استثنای متغیر نقدینگی که اثر معناداری بر سودآوری بانک‌ها نداشت، بر سودآوری بانک‌ها اثر مثبت و معناداری گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Economic Sanctions on the Interaction of Banking Health Index and Bank’s Profitability

نویسندگان [English]

  • Zahra Laki
  • Sholeh Bagheripormehr

University of Khatam، Tehran، Iran

چکیده [English]

Financial institutions, including banks, are considered as the vital element of an economic system. Therefore, banks play a vital role in the economy of a country. On the other hand, economic sanctions cause problems in banking and other economic sectors of the country. Financial health and profitability of banks are among the factors that have been affected by economic sanctions. Economic sanctions can affect the financial health and profitability of banks in different ways. Therefore, in this research, the effect of economic sanctions on the relationship between the banking health index and the profitability of banks during the time period of 1390-1400 has been investigated with the panel data regression method. In addition, in this research, the effect of some macroeconomic changes such as economic growth rate, inflation rate, and liquidity on banks' profitability have been investigated. The findings revealed that sanctions had a negative and significant effect on the relationship between the banking health index and banks' profitability. Another important finding is that the macroeconomic variables used in the research, except for the liquidity variable, which had no significant effect on banks' profitability, had a positive and significant effect on banks' profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking health index
  • Bank profitability
  • Economic sanctions
  • Panel data regression