نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت دولتی ،گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی ،تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با فرض وجود عارضه در خط‏مشی‏گذاری تخصیص منابع در نظام بانک‏های دولتی کشور، با هدف عارضه‏یابی آن اجرا شده است. این پژوهش برمبنای هدف، کاربردی است و طی 3 گام و یک فرایند چندمرحله‌ای اجرا شده است. گام نخست، شناخت و تبیین طرح پژوهش انجام شد. در گام دوم، با توجه به یافته‌های گام نخست، ابتدا مصاحبه‌ها تدوین شد و در ادامه با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل‏سازی وجوه مختلف عارضه‏یابی و پیاده‌سازی خط‌مشی‌های حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحب‏نظران دانشگاهی در موضوع پژوهش و نیز خبرگان بانک‏های ملی و سپه، جامعه مدنظر بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند ارجاعی، 15 نفر در این بخش انتخاب شد. اصلی‏ترین ابزار جمع‏آوری داده‏ها مصاحبه عمیق بود. برای افزایش اعتبار درونی، از روش‌های مثلثی، بررسی‌های اعضا و بررسی زوجی استفاده شد که ضریب کاپای محاسبه‏شده 87درصد توافق را نشان داد. بر اساس یافته‏ها، آسیب‏ها و عوارض تحت عناوین مجریان خط‌مشی، ساختار قوانین و سازمان‌های اجراکننده خط‌مشی، منابع و امکانات، سیاست‏های سازمانی، سیاست‏های قانونی، فساد سیستمی، گروه‌های فشار، ذی‏نفعان وابسته، شاخص‏های اقتصادی و فرایندهای داخلی، آسیب‏های فرایند خط‏مشی‏گذاری شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار نظام بانکی به تغییرات اساسی نیاز دارد؛ از این رو، باید ساختار جدید متناسب با اهداف تعریف‏شده در قانون برای سازمان، بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست‌گذاری‌ها به‏خوبی اجرایی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Complications in Resource Allocation Policy in the Governmental Banking System through a Meta-synthesis Method

نویسنده [English]

  • mohamad mahdi sharifnia

Department of public Administration ,Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Ira

چکیده [English]

The current research has been carried out with the aim of finding complications in the policy of resource allocation in governmental banks. This research is practical based on its aim and was implemented in three steps through a multi-stage process. The first step was to identify and explain the research plan. In the second step, according to the findings of the first step, the interviews were compiled first, and then, using the qualitative approach (Delphi method), the modeling of various aspects of problem solving and the implementation of policies in the field of monetary resources and its allocation were discussed. Academic experts and experts in the subject of the research, as well as experts from Bank Melli Iran and Sepah Bank, made up the sample. Using purposive sampling, 15 people were selected in this department. The main tool of data collection was in-depth interviews. To increase the internal reliability, triangular methods, member checks, and pairwise checks were used, which showed the calculated Kappa coefficient of 87% agreement. Based on the findings, damages and complications under the headings of policy implementers, structure of laws and policy implementers, resources and facilities, organizational policies, legal policies, systemic corruption, pressure groups, related stakeholders, economic and internal processes indices, the damage of the policy making process were identified. The results revealed that the structure of the banking system needs fundamental changes. Therefore, the new structure should be adapted to the goals defined in the laws for the organization, and human resources should be recruited based on that, so that the laws and policies can be implemented well in the new context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Identification of complications
  • Resource allocation
  • Governmental banking system