نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه قم.

2 دانشجوی دکترا دانشگاه ازاد اسلامی تهران جنوب -اقتصاد اسلامی

3 کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مؤلفه‎های مالی و اقتصادی و بازدهی سهام بانک‌‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار است. این پژوهش کاربردی با روش توصیفی ـ تحلیلی اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و داده‏های پنلی انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش بازدهی سهام بانک‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و 9 متغیر مستقل متناظر با عناصر شش‌گانه کملز شامل نسبت کفایت سرمایه، نسبت بدهی (مجموع بدهی به مجموع دارایی)، کیفیت دارایی‏ها، سرانه سود خالص، درآمد خالص به کل تسهیلات بانکی، حاشیه سود خالص، نسبت سپرده به دارایی‏ها، نسبت کل وام به کل سپرده و تغییرات درآمد به تغییرات نرخ بهره است. 15بانک‌ طی دوره زمانی 1390 تا 1399 بررسی شده است. نتایج ‌‎به‎دست‎آمده، در سطح اطمینان 95 درصد حکایت دارد از تأثیر مثبت و معنادار ضرایب متغیرهای نسبت بدهی، سرانه سود خالص، درآمد خالص به کل تسهیلات مالی و تغییرات درآمد به تغییرات نرخ بهره، بر بازدهی سهام بانک‌‌ها که با عناصر دارایی‎ها، مدیریت و حساسیت به نرخ بهره، در سیستم رتبه‌بندی کملز متناظرند. ضرایب متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‏ها، حاشیه سود خالص، نسبت سپرده به دارایی‏ها و نسبت کل وام به کل سپرده بی‎معنا هستند و بر بازده سهام بانک‌‌ها تأثیری ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial and Banking Variables on the Financial Performance and Return of Banks Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Yazdan Gudarzi Farahani 1
  • mojtaba baratinia 2
  • Marjan Abniki 3

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه قم.

2 دانشجوی دکترا دانشگاه ازاد اسلامی تهران جنوب -اقتصاد اسلامی

3 کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه تهران

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between financial and banking components and stock returns of banks listed on the stock exchange. This is an applied research and has been conducted by the descriptive-analytical method. Regression models and panel data have also been used to analyze the data. The dependent variable of the research on the stock return of the listed banks and 9 independent variables corresponding to the six elements of the CAMELS method include capital adequacy ratio, Debt ratio, asset quality, per capita net profit, net income to total financial facilities, net profit margin, deposit to asset ratio, total loan to total deposit ratio, and income changes to interest rate changes. The banks surveyed include 15 banks during the period 2011 to 2020. The results show the positive effect and significant coefficients of debt ratio variables, per capita net profit, net income to total financial facilities and income changes to interest rate changes, on stock returns of banks is at a 95% confidence level that corresponds to the elements of assets, management and interest rate sensitivity in the CAMELS rating system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Stock returns
  • CAMELS indices
  • Bank
  • Tehran Stock Exchange