نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریاست شعبه / بانک پاسارگاد

2 عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

چکیده

در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده نقدینگی بانک پاسارگاد با تأکید بر نقش دستگاه‎های خودپرداز و پایانه‎های فروش با استفاده از مدل ARDL بررسی شده است. در پژوهش حاضر، از روش‏شناسی توصیفی و علّی برای تحلیل موضوع استفاده شده و از نظر هدف، کاربردی و مبتنی بر تحلیل رگرسیون است. داده‎ها بر ارقام و اطلاعات واقعی و صورت‏های مالی مربوط به عملکرد بانک پاسارگاد مبتنی است. نمونه آماری، شامل کلیه آمار و ارقام مربوط به عملکرد مالی بانک پاسارگاد طی سری زمانی سیزده‎ساله (ابتدای سال 1386 تا انتهای سال 1398) است و به‏کمک نسخۀ 10 نرم‏افزار آماری ایویوز تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحلیل‏های رگرسیونی روی داده‎های آماری به‎دست‎آمده از بانک مدنظر، مبین آن است که متغیر حجم تراکنش‎های انجام‏شده توسط دستگاه‎های خودپرداز، متغیر نسبت مطالبات غیرجاری و متغیر بازده دارایی، بر دارایی‌های نقد و معادل نقد به کل سپرده‎های بانک (نقدینگی) تأثیر مثبت و معنادار و متغیر نرخ تورم بر آن اثر منفی و معنادار داشته است؛ اما تأثیر متغیرهای حجم تراکنش‎های انجام‎شده توسط دستگاه‎های پایانه فروش و اندازه بانک روی نقدینگی، از لحاظ آماری معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Determinants of Pasargad Bank Liquidity with emphasizing on the role of Automated Teller Machines (ATMs) And Point of Sales (POSs)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Tezval 1
  • Dr. Maryam Ebrahimi 2

1 Manager / Pasargad Bank

2 Faculty member of Iran Banking Institute

چکیده [English]

Banks are financial institutions that collect assets from a variety of sources and then make them available to various sectors that need liquidity. Considering that in recent decades, the use of electronic banking in the banking system of Iran has been growing and on the other hand they can affect the liquidity of banks and since studies have shown that there can be a relationship between the development of electronic devices and liquidity variables, research has been conducted.
The present study uses descriptive and causal methodology to analyze the issue and is applied in terms of purpose and based on regression analysis. The purpose of this study is to investigate the determinants of liquidity of Pasargad Bank with emphasis on the role of ATMs and sales terminals using the ARDL model, which has been analyzed under the statistical software, Eviews 10.The statistical sample includes all statistics and figures related to the financial performance of Pasargad Bank during a 13-year time series (from the beginning of 2007 till the end of 2019). The results show that the variable of the volume of transactions made by ATMs, the variable of non-current receivables ratio and the variable of return on assets, a positive and significant impact and the variable of inflation rate has had a significant negative effect onliquidity, however the effect of the variable of the volume of transactions made by POS and size of the bank are not statistically significant on liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • liquidity
  • Pasargad Bank
  • ATM
  • Sales terminal
  • ARDL Method