نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارشاد دماوند

2 دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

فرااعتمادی یکی از سوگیری‌های شناختی رایج بین مدیران و سرمایه‎گذاران است. مدیرانی که فرااعتمادی دارند، معمولاً ریسک سرمایه‎گذاری را تحت ‎تأثیر توهم کنترل، کمتر از واقع برآورد می‏کنند و به امید گسترش مستمر امپراتوری تحت مدیریت، سرمایه‎گذاری اضافی انجام می‏دهند. در پژوهش حاضر، ارتباط سوگیری رایج فرااعتمادی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‎گذاری آزمون می‎شود. این پژوهش، از نوع پژوهش‏‎های پس‌رویدادی است و بر اساس تجزیه و تحلیل داده‎های مشاهده‏‎شده اجرا شده است. نمونه آماری پژوهش، 148 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازه زمانی ده‎ساله (1387 تا 1396) است. به‌منظور تعیین روابط از مدل‎های رگرسیونی، رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین فرااعتمادی مدیریت و تأمین مالی داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد و بین تأمین مالی داخلی و میزان سرمایه‎گذاری رابطه معناداری وجود دارد، در نتیجه فرااعتمادی مدیریت بر رابطه بین تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‎گذاری اثر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Managerial Overconfidence, Internal Financing, and Investment Efficiency: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE) and Iran Fara Bourse Securities Exchange (IFB)

نویسندگان [English]

  • vali nadi ghomi 1
  • ُSoheil Jahanfar 2

1 ershad Damavand university

2 PhD Student of Finance, management faculty, Islamic Azad university central Tehran branch

چکیده [English]

Overconfidence is one of the most common cognitive biases among managers and investors. Overconfident managers usually underestimate the risk of investments because of the illusion of control and make additional investments to continue expanding their business empire. In this study, the relationship between managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency is examined. This research is a type of post-event research and is based on the analysis of the observed data. The statistical sample included 148 companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) and Iran Fara Bourse Securities Exchange (IFB) over 10 years (2008-2017). Data regression analysis, Panel data analysis, are used to determine the relationships. The results show that there is no positive and significant relationship between managerial overconfidence and internal financing. There is also a significant relationship between internal financing and investment efficiency, we concluded that managerial overconfidence has not got a significant effect on the relationship between internal financing and investment efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • overconfidence
  • Internal Financing
  • investment efficiency