نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

No33. mansoty St. ShararaSt.

چکیده

علیرغم اینکه ولی و قیم محجور مجاز به انجام عملیات مالی به نام و برای وی می‌باشند لکن حساسیت خدمات بانکی از یک سو و نیاز پولشویان به استفاده از هویت دیگری و مخاطرات حساب های اجاره ای از سوی دیگر موجب می‌گردد مقرراتی جهت تحدید ارائه خدمات بانکی محجورین اعم از اتباع داخلی و خارجی پیش‌بینی‌شود. محدودیت‌های که در مورد پرداخت خدمات بانکی به محجورین وجود دارد وهمین طور نوع حساب هایی که می‌توانند افتتاح نمایند و سن مناسب برای برداشت از حساب و میزان مجاز برای نقل انتقالات وجه و ازجمله مواردی‌است که در کشورهای مختلف محل اختلاف می‌باشددر این مقاله انواع خدمات بانکی قابل ارائه به محجورین از نظر امکان پولشویی با ذکر مخاطرات آن مورد تحلیل قرارگرفته و نوع خدمات بانکی قابل ارایه به آنان با مقایسه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مقررات کشور امریکا مشخص می‌گردد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of providing banking services to the incapacitated with emphasis on the risk of money laundering

نویسنده [English]

  • Sedigheh Hejini nejad

No33. mansoty St. ShararaSt.

چکیده [English]

Despite the fact that the guardian and the custodian of the incapacitated are allowed to carry out financial operations in his name and for him but the sensitivity of banking services on one hand and the need for money launderers to use another identity and the risks of rental accounts on the other hand Provides regulations to limit the provision of banking services to incapacitated, both domestic and foreign nationals. Restrictions on the payment of banking services to incapacitated, as well as the type of accounts they can open and the appropriate age for withdrawal from the account and the amount allowed for money transfers, are among the issues that differ in different countries. the types of banking operations that can be offered to incapacitated in terms of the possibility of money laundering are analyzed by mentioning its risks and the type of banking services they can receive is determined by comparing the Anti-Money Laundering Law and its executive regulations as well as US regulations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank facilities for the incapacitated
  • Rental accounts
  • Bank transaction limit
  • Restrictions on the authority of the guardian