نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن، برای سنجش سلامت بانک استفاده می‎شود. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثر‌گذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است. در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری ـ تصحیح خطای برداری، برای بررسی اثرهای متغیرهای اقتصاد کلان و مالی، نظیر چرخه تجاری، بدهی دولت، نرخ بیکاری، سرما‌یه‌گذاری مستقیم خارجی و تسهیلات اعطایی بخش بانکداری استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، داده‌های فصلی سال‎های 1384 تا 1396 مجموعه بانک‌های ایرانی جمع‎آوری شد. طبق نتایج تحقیق، رابطه میان چرخه تجاری، بدهی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نسبت مطالبات غیرجاری منفی است؛ اما رابطه میان تسهیلات اعطایی بخش بانکداری با نسبت مطالبات غیرجاری مثبت است. متغیر نرخ بیکاری نیز بر‌خلاف سایر متغیرها، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر کوتاه‌مدتی دارد. طبق نتایج تجزیه واریانس مدل برآوردی در بلند‌مدت، کمابیش 96/48درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق مقادیر گذشته خود این متغیر، 42/41درصد توسط متغیر بدهی دولت، 14/4درصد توسط متغیر تسهیلات اعطایی بخش بانکداری، 12/3درصد توسط متغیر نرخ بیکاری، 3/1درصد توسط متغیر چرخه تجاری و 06/1 درصد توسط متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-performing Loans in Iran’s Economy and Long-run Equilibrium Analysis Using VEC Model

نویسندگان [English]

  • Sara naz Moazzez aghziarat
  • Mohammad Ebrahim Aghababaei

Kharazi University

چکیده [English]

Today, one of the major problems of banks is the amount of their non-performing loans. The ratio of non-performing loans is used as a measure of bank health. Therefore, the purpose of this study is to investigate the factors affecting the ratio of non-performing loans. In this regard, the vector Auto Regressive– vector error correction model has been used to examine the effects of macroeconomic and financial variables such as business cycle, government debt, unemployment rate, foreign direct investment, and domestic credit by the banking sector. To achieve the research goal, quarterly data from 1996 to 2017 were collected from Iranian banks. According to the results of the study, the relationship between business cycle, government debt, and foreign direct investment and the ratio of non-performing loans is negative, while he relationship between domestic credit provided by the banking sector and non-performing loans ratio is positive. Unlike other variables, the unemployment rate variable has a short-term effect on the ratio of non-performing loans. According to the results of analysis of variance of the estimated model in the long run, approximately 48.96% of the changes in the ratio of non-performing loans, through the past values ​​of this variable, 41.42% by the government variable, 4.14% by the banking sector domestic credit variable, 3.12% by the unemployment rate variable. 1.3% is explained by the business cycle variable and 1.6% by the foreign direct investment variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Current and non-Performing Loans
  • VAR/VEC
  • Macroeconomic Factors
  • Financial Factors