نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مالی و بانکداری اسلامی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/jifb.2020.200464.1143

چکیده

امروزه با گسترش فناوری، ارائه خدمات متنوع بانکی در کنار نقش سنتی بانک‌ها (سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است؛ به‎طوری که راهبردهای درآمدزایی و بازاریابی بانک‎ها، بر محور افزایش سهم بانک از این نوع درآمدها، تدوین می‎شود. از این رو، بررسی تأثیر این نوع درآمدها بر عملکرد بانک‌ها، می‌تواند برای بانک‌ها و نهاد ناظر بر بخش بانکی، به‌منظور سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه، اهمیت فراوانی داشته باشد. در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی پنل دیتا، از آمار و اطلاعات صورت‌های مالی 17 بانک داخلی، طی بازه زمانی 1385 تا 1396، به‌منظور بررسی تأثیر تنوع درآمد و درآمدهای غیرمشاع بر عملکرد بانک‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش تنوع درآمد، عملکرد بانک‌ها را بهبود می‎دهد. افزون بر این، افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از درآمدهای اکتسابی بانک‌ها نیز با عملکرد آنها رابطه مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Income Diversity on the Iranian Banks’ Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Dehghan Dehnavi 1
  • Ahmad Kianian 2
  • Ali Balavandi 3

1 Assistant Prof., Department of Finance and Islamic Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 M.A., Department of Economics, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

3 M.A., Department of Economics, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, with the advances in technology, offering various bank services besides the traditional role of the banks (depository and lending) has taken on tremendous importance; as a result many banks formulate their revenue-increasing and marketing strategies so as to increase their own share of such revenue. Therefore, studying the effect of this type of income on the banks’ performance can be of considerable importance for both the banks and banking sector supervisor in order to establish apt and clear policies in this area. The present study uses panel data econometric method, financial statements and statistics of 17 domestic banks in order to investigate the effect of income diversity and non-interest income on the banks’ performance from 2006 to 2017. The results show that increasing in the income diversity improves the performance of the banks. Also, an increase in the share of non-interest income from banks' revenue is directly correlated with their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fee Income
  • Income Diversity
  • Non-Interest Income
  • Banks’ Performance