نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در این تحقیق به بررسی شیوه‌های جدید تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. شیوه‌های تامین مالی جدید در ایران عبارتند از، انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره و صکوک مرابحه که می‌توانند، راهکار مناسبی برای تامین مالی شرکت‌ها به‌شمار آید. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی‌های واقعی منتشر می‌شود. در این تحقیق اطلاعات مالی 24 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تا تاریخ تهیه این تحقیق اقدام به انتشار صکوک کرده‌اند، گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی ایویوز طی بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مدل تحقیق، با استفاده از رویکرد داده‌های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات تخمین زده شده‌است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، چنانچه شرکت‌ها از صکوک اجاره استفاده نمایند، فرایند سودهی در شرکت‌ها بهبود می‌یابد و با افزایش استفاده از اوراق اسلامی اجاره، سودآوری بالا می‌رود، ولی اوراق اسلامی مرابحه به مراتب اثر کمتری بر سودآوری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigating Relationship Islamic Securities Financing and Profitability in the Iranian Capital Market

نویسندگان [English]

  • Vahid Bekhradi Nasab
  • Fatemeh Zholanezhad

M. A in Accounting

چکیده [English]

In this study, new methods of financing and their impact on the profitability of companies are investigated in Iran's capital market. New financing methods include rental or leasing Sukuk issuance which can be considered as a suitable alternative for financing companies. Sukuk is an Islamic debt instrument that is backed by real assets to be released. In this study, financial information of 24 companies listed on Tehran stock exchange, which have attempted to issue Sukuk until the date of preparation of this study, has been studied using the econometric software EViews during the period 2007-2014. Research model employs the OLS regression approach and panel data estimates. Research results suggest that if companies use Ijarah Sukuk, the profit process in these companies is improved and profitability rises by increasing the use of islamic leasing bonds, but Murabaha Islamic bonds do not impact on profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Islamic Bonds
  • Sukuk
  • Murabaha
  • Ijarah
  • Profitability