نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون مالی قوه قضائیه

2 عضو هیأت علمی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

3 کارشناس ارشد بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

چکیده

ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه مدل‌های ارزش‌گذاری نسبی صورت گرفته است. در این تحقیق علاوه بر محاسبه و بررسی اثر رشد تسهیلات‌دهی، اثر رشد غیرعادی آن‌‌ نیز بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌های منتخب، مطالعه شده است. بدین­ منظور، داده‎‌های پانل بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره بررسی و با در نظرگرفتن بازه زمانی مشترک و دسترسی به اطلاعات، 11 بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. همچنین، برخی مشخصه‌های بانکی به‌منظور تجزیه و تحلیل دقیق‌تر، به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل‌های تحقیق شده‌‌اند. نتایج به‌دست ‌آمده حاکی از آن است که رشد تسهیلات‌دهی و رشد غیرعادی آن، هر دو اثر منفی و معنی‌داری بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Loan Growth on Bank Valuation in Selected Banks Listed in TSE

نویسندگان [English]

  • Norouz Kohzadi 1
  • Siavash Golzarianpour 2
  • Hamed Soltaninezhad 3

1 Financial Deputy of Judicial System

2 Faculty Member, Iran Banking Institute

3 M. A in Islamic Banking, Iran Banking Institute

چکیده [English]

Proper valuation of bank assets and the recognition of the factors affecting them play an important role in investment decisions and the economic stability in countries. In this research, the effect of loan growth on bank assets valuation has been studied in Iran's banking system. Estimation of bank valuation using the Tobin's q index has been taken from a subset of relative valuation models. In addition to calculating and analyzing the effect of loan growth, this paper has studied the effect of its abnormal growth. For this purpose, the panel data of the banks listed in TSE during the period of 2009 to 2015 has been investigated using the multivariate regression model. Taking into account the shared timeframe and access to information, 11 sample banks have been selected. Furthermore, some of the bank characteristics are included as control variables in the research models for more precise analysis. The results show that there is a significant negative relationship between the loan growth as well as abnormal loan growth and valuation of the selected banks in TSE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Loan growth
  • Assets Valuation
  • Abnormal loan growth