نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه خاتم

2 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌­دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک‌ها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانک‌ها، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک­‌های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می‌کند و نیز بیان می‌دارد که مدیران بانک‌ها با توجه به کدام عوامل مالی می‌توانند بازده بانک را افزایش دهند.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام ‌شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی‌ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره‌ای و بازده دارایی‌های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده‌های پانل صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Performance Analysis of Iranian Private Banks

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Mohammad Taghi Taghavifard 2
  • Noshin Nobari 3

1 Associate Professor, Khatam University

2 Associate Professor, Allameh Tabatabaei University

3 M.A. in Financial Management

چکیده [English]

Today, banks are looking for performance improvement methods to surpass their competitors to increase market share and profitability. Since one of the most important issues and concerns for the banks are profits and returns, they use a variety of methods to attract more customers. Base on this reason, performance evaluation of banks is very crucial and important not only for their investors and depositors, also for their managers. This study examines the factors affecting the profitability of Iranian private banks in the period of 2006 to 2014 and focuses on the financial factors to increase the efficiency by the bank managers.
The study is a correlational research and was conducted using analysis of historical data. In this study, according to 3 independent variables (size of the bank, operating efficiency, asset management), 6 hypotheses were formulated. The results show that there exists a significant relationship between the independent variables and profitability criteria (net interest income and return on assets of the banks). To test the research hypotheses, multivariate linear regression and panel data analysis were utilized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • Bank
  • Asset Management
  • Efficiency
الف. منابع فارسی
1- احمدیان، اعظم (1392): ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی در بانک‌های ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- احمدیان، اعظم (1392): ارزیابی عملکرد بانک‌ها در سبد دارایی، بدهی و سود و زیان، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3- اسلامی، زهرا و همکاران (1390): ضرورت تدوین الگوی رتبه‌بندی بانک‌ها و ارائه مدل پیشنهادی، اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.
4- بانک مرکزی ج.ا.ا (1382): بخشنامه شماره مب /1966، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری- اداره مطالعات و مقررات بانکی.
 5- باقری، حسن (1385): عوامل تأثیرگذار بر سودآوری بانک‌های تجاری (مطالعه موردی بانک رفاه)، تحقیقات مالی، شماره 21 (ص ص 26-3).
6- بیضایی، سیدحسن (1380): ارزیابی عملکرد بانک‌های صادرات استان‌ها از طریق شاخص‌های مالی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
7- رستمی، محمدرضا و دیگران (1390): ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار، مجله حسابداری مدیریت، شماره هشتم.
8- رضانژاد، اکبر (1389): نسبت‌های مالی عملکرد در بانک‌ها، مجله بانک و اقتصاد، شماره 110.
9- سمیع، هیبت­اله (1384): بررسی تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر سودآوری بانک تجارت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
10- عباس‌قلی­‌پور، محسن (خرداد 1389): عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک‌ها، بانک و اقتصاد شماره 106 (ص ص 35- 24).
11- عبدالحسینی، نسترن (1389): عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بانک‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
12- محرابی، لیلا (1392): مدیریت دارایی و بدهی در بانک‌های اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
13- مدرس، احمد و فرهاد عبداله­زاده (1392): مدیریت مالی، نشر بازرگانی.
14- مردانی، فاطمه (1390): بررسی رابطه ساختار بازار و سودآوری بانک‌های دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
15- وفادار، عباس (1377): نسبت‌های مالی و تجزیه ‌و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها، مجله حسابدار، شماره 125(ص ص 3-13).
 
ب. منابع انگلیسی
1. Aburime, U.T. (2009): Impact of political Affiliation on Bank profitability in Nigeria, African journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 4 (4), 61- 75.
2- Ahmad A.A. (2011): Financial performance evaluation of some selected Jordanian commercial banks, International research journal of finance and economics, Issue 68.
3- Khizer,A.Muhammad A.and Hafiz A (2011): Bank specific and Macroeconomic indicators of profitability-Empirical evidence from the commercial banks of Pakistan, international journal of business and social  science,Vol.2.
4- Shah, syed Qasim, Rizwan Jan, (2014): Analysis of Financial performance of private Banks in Pakistan, Procedia- social and Behavioval sciences, 109, 1021- 1025.
5- Sidqui.M.A, and Shoaib, a (2011): Measuring performance through capital structure:Evidence from banking sector of Pakistan,African journal of business management,Vol.5(5),pp.1871-1879.  
6- Tarawneh, M, (2006): A Comparison of financial performance in the banking sector: some evidence from Omani commercial banks, International Research Journal of Finance and Economics, vol.3, pp.101-112.
7- Wasiuzzaman, S. (2012): Profitability of Islamic banks in Malaysia. Journal of Islamic economics, banking and finance, Vol, 6.No, 4.