نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت شعب منطقه خوزستان، بانک سپه، اهواز، ایران

2 رئیس حوزه منطقه کرمانشاه، بانک سپه،کرمانشاه، ایران

3 گروه فنی مهندسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات کلان غیرجاری بانک‌ها با محوریت اعلام اسامی ابربدهکاران سیستم بانکی صورت گرفت. این پژوهش به‌لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی است و با روش پژوهش آمیخته (کیفی ـ کمّی) تحلیل شده است. نمونه آماری در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان و مدیران بانکی و اساتید دانشگاهی و در بخش کمّی، 169 نفر، شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه حقوقی و مطالبات بانکی بودند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل وصول مطالبات کلان غیرجاری با محوریت اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی را می‌توان در سه گروه اصلی دسته‌بندی کرد: 1. عوامل سازمانی (شامل مقوله‌های فرعی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی)؛ 2. عوامل بازدارنده (شامل مقوله‌های فرعی فیزیکی و غیرفیزیکی)؛ 3. عوامل اجتماعی (شامل مقوله‌های عوامل مثبت و عوامل منفی). بر اساس نتایج بخش کمّی، مؤلفه‌های عوامل درون‌سازمانی، عوامل برون‌سازمانی، عوامل فیزیکی، عوامل غیرفیزیکی و جنبه‌های مثبت اجتماعی، تأثیر مثبت و مؤلفه جنبه‌های منفی اجتماعی، بر وصول مطالبات بانکی با محوریت اعلام اسامی بدهکاران بانکی تأثیر منفی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing the effective factors on the collecting non-current macro debts,

نویسندگان [English]

  • Hassan Rashidi 1
  • sadegh tousizadeh 2
  • Razieyeh Jaafar Aghaee 3

1 management of branches of Khuzestan region, Sepah Bank, Ahvaz, Iran

2 Head of Kermanshah Region, Sepeh Bank, Kermanshah, Iran

3 Department of Technical Engineering, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran

چکیده [English]

One of the factors cause to decrease liquidity, economical crisis and inflation is banking debit memos. As Iranian economy is bank-oriented, so constantly macro memos may lead to economical downturn. Recently a list of banking debit memos published, so it is concurrent to detect the effective factors on collecting non-current debts in order to make better economy. The present study is applied, descriptive-survey and adaptive analytic one. The population included 16 banking managers and experts (quality aspect) and 169 kegal managers and community of banking debts. The quality findings shown that there are three main organizational factors(intra-organizational and external-organizationl sub factors), predictive factors (physical and non-physical sub-factors) and social one(positive and negative). The quantitative findings expressed that intra-organizationa, external-organizationa, physical, non-physical and positive social factors cause to positive effects and negative social factors consist of negative effects on collecting non-current large debts depends on declaration banking debit memos

کلیدواژه‌ها [English]

  • Profitability
  • Stability
  • Economic growth