نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد فیروز کوه

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این‌ مطالعه‌‌ با استفاده از اقتصادسنجی‌ فضایی، تأثیر کارایی بانک‏ها و بی‌انضباطی پولی، بر هم‏گرایی اقتصادی استان‏ها، در دوره زمانی‌ 1389 تا 1398 بررسی شده است. نتایج‌ برآورد مدل‏ها نشان داد که‌ نسبت تسهیلات به سپرده‏های بانکی، به‌عنوان شاخص کارایی بانکی و بی‌انضباطی پولی، بر هم‏گرایی اقتصادی در استان‏ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ بنابراین سیستم بانکی نتوانسته است که در هم‏گرایی اقتصادی نقش تأثیرگذاری ایفا کند. سرعت هم‏گرایی مطلق 048/0 در مدل‌های شرطی با مقدارهای 269/0 و 254/0 نشان می‌دهد که در حالت مشروط، سرعت هم‏گرایی استان‌ها بیشتر بوده است؛ اما با وارد شدن متغیرهای بانکی، سرعت هم‏گرایی کمتر شده است. به بیان دیگر، سالانه 8/4 درصد در حالت هم‏گرایی مطلق و 9/26درصد و 4/25 درصد در حالت هم‏گرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان‌ها به حالت ‌پایدار برطرف می‌شود. همچنین موجودی سرمایه واقعی و مالیات‏ها تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و شاخص فلاکت، تأثیر منفی و معنادار بر هم‏گرایی اقتصادی دارند. بررسی آثار سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز کارایی بانکی بر استان‏های مجاور مثبت بوده و با افزایش فاصله استان‏ها از یکدیگر، اثر سرریز کمتر شده است. در واقع، آثار سرریز بر استان‌های مجاور، بیشتر از استان‌هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Banking Industry and Economic Convergence: An Inter-provincial Analysis

نویسندگان [English]

  • saeed rahimi 1
  • parvaneh salatin 2
  • masood soufi 3
  • Mahmod Mahmodzadeah 3

1 Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh,

3 Assistant Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

چکیده [English]

This study, using spatial econometrics, investigated the effect of bank efficiency and monetary indiscipline on the economic convergence of provinces in the period of 1389 to 1398. The estimation results of the models revealed that the ratio of facilities to bank deposits, as an indicator of banking efficiency and monetary indiscipline, has a negative and significant effect on economic convergence in the provinces investigated. Therefore, the banking system was not able to play an influential role in economic convergence. The absolute speed of convergence was shown to be 0.048; in the conditional models, with the values of 0.269 and 0.254, the speed of convergence of the provinces was higher. However, with the introduction of banking variables, the speed of convergence decreased. In other words, on a yearly basis, 4.8% in the absolute convergence mode and 26.9% and 25.4% in the conditional convergence mode, the economic gap of the provinces is fixed to a stable state. Moreover, real capital stock and taxes have a positive and significant effect, whereas human capital and misery index have a negative and significant effect on economic convergence. Examining the effects of spillovers in 1398 indicated that the spillover effect of banking efficiency on neighboring provinces was positive. Also, with the increase in the distance between the provinces, the spillover effect decreased. In fact, the effects of spillover on neighboring provinces are more than those that are further away.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convergence
  • Economic growth
  • Spatial econometrics
  • Banking performance